Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Прием след висше образование

  Факултет по хуманитарни науки
  Факултет по математика и информатика
  Факултет по природни науки
  Педагогически факултет
  Факултет по технически науки
  Факултет по хуманитарни науки
  Факултет по математика и информатика
  Факултет по природни науки
  Педагогически факултет
  Факултет по технически науки
   АдресРаботно времеТелефони за информация

  Център за кандидатсту­ден­тска дейност при ШУ „Епископ К. Преславски”, Корпус 1 (Ректорат)

  гр. Шумен,

  ул. Университетска № 115

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.

  • 054 830 495, вътр. 250 и 260;
  • 054 832 106
  • 0893 352236

  Департамент за информа­ция, квалификация и про­дължаващо образование към ШУ „Епископ К. Преславски”

  гр. Варна,

  ул. „Д-р Борис Божков”

  № 1

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.

  • 052 301 243,
  • 0899 907956

  Колеж към ШУ „Епископ Константин Преславски”

  гр. Добрич,

  жк. Добротица, № 12

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.

  • 058 603 138
  • 0895 561922
   Първо класиранеВторо класиране

  Прием на документи

  29 юни 2020 г. –
  17 юли 2020 г.

  17 август 2020 г. –
  25 септември 2020 г.

  Провеждане на конкурсни изпити

  17 юли 2020 г.

  25 септември 2020 г.

  Класиране

  20 юли 2020 г.

  28 септември 2020 г.

  Записване

  20 юли 2020 г. –
  24 юли 2020 г.

  28 септември 2020 г. –
  02 октомври 2020 г.
  • За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна поръчка) могат да кандидатстват лица, които имат завършена ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” (платена форма);
  • За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено обучение) могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образова­телно-квалификационна степен професионален бакалавър, ба­калавър или магистър;
  • За обучение в магистърска степен по чл. 21, ал. 3 могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен профе­сионален бакалавър, бакалавър или магистър с успех от дипло­мата за завършена степен на висшето образование не по-нисък от добър 3.50 (Успех от дипломата за завършена степен на висше образование е успехът, който се формира като средно­аритметична оценка от средния успех от семестриалните изпи­ти и средния успех от държавните изпити).
  • кандидатстудентски картон (по образец);
  • оригинал и копие на дипломата за завършено висше обра­зование (бакалавърска или магистърска степен). Ориги­налът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.

  В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, канди­датът подава академическа справка (оригинал) или уверение за завършен курс на обучение, специалност и образователно-квали­фикационна степен, в които е отразен и средният успех от следва­нето и успехът от държавните изпити.

  Завършилите чужди висши училища представят документите посочени в чл. 6 от Правилника за признаване на висше обра­зование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в ШУ „Епископ К. Преславски”. Лица, завършили висше образование в чуждестранни университети и признали образова­нието си преди промяната в Закона за висше образование, обн. ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., прилагат към пакета документи и Удосто­верение за призната степен на предходно висше образование, придобито в чужбина, издадено от компетентния орган.

  При подаване на документи кандидатите заплащат такса, утвърдена от Министерския съвет, в размер на 30 лева.

  От такси за кандидатстване се освобождават:

  • кръглите сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента;
  • военноинвалиди;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеж¬дане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

  Всички класирани кандидат-студенти тряб­ва да се запишат окончателно в посочените в таблицата срокове.

  Приетите студенти, които не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят придобитите студентски права.

  За участие във второ класиране могат да подадат документи кандидати, които не са се записали или кандидати, които не са подавали документи.

  Записването за обучение се извършва въз основа на заповед на Ректора за приемане в съответната магистърска програма.

  1. Диплома за висше образование (оригинал, бакалавърска или магистърска степен). В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение
  2. Диплома за средно образование
  3. Лична карта
  4. Квитанция за платена семестриална такса за обучение
  5. Снимки формат 35 x 45 мм – 3 броя
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:
  1. Студентска книжка
  2. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:
  1. Именник
  2. Декларация за висше образование
  3. Декларация за липса на заболявания
  4. Декларация за здравно осигуряване
  5. Декларация-съгласие
  6. Заявление за Университетска библиотека
  7. Уведомление за поверително третиране на личните данни

  Кандидатствалите с академическа справка или уверение студенти не се дипломират до представянето на дипломата за завършено висше образование.

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ