Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. Красимир Николов Енев
  Преп. Красимир Николов Енев

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  Кабинет: Корпус Колеж-Добрич, стая 307A

  Телефон: 0899901937

  Email: kr.enev@shu.bg

  Приемно време: поненик 13:00 - 15:00


  2019 2019г. - Кр. Енев, Хр. Костадинова , Изследване на „Шифъра на Цезър ” с Visual Basic, Научни трудове,Том X, Колеж-Добрич, ISSN 2367 - 8356
  2018 N. Yankov, K. Enev, A note on reducing the computation time for minimum distance and equivalence check of binary linear codes, Mathematical and Software Engineering, vol. 4(2), 2018, pp. 18-23, ISSN 2367-7449
  2018 2018г. - Кр. Енев, Р. Рафаилова-Желева, Д. Христова, Изследване на „Шифъра на Виженер ” с MS Excel, Научни трудове,Том IX, Колеж-Добрич
  2018 2018г. - Кр. Енев, Р. Рафаилова-Желева, Д. Христова, Изследване на „Шифъра на Шауба Ал Аща ” с MS Excel, , Научни трудове,Том IX, Колеж-Добрич
  2018 2018г. - Кр. Енев, Р. Рафаилова-Желева, Д. Христова, Шифровка/дешифровка с шифъра на Цезър в средата С++, Научни трудове,Том IX, Колеж-Добрич
  2017 Енев К, Study "Vigenere cipher" with MS Excel and computational mathematics Maple, Institute of Knowledge managemant, Scientific Papers, Vol.19.1, Skopje 2017,(в съавт. Р. Рафаилова, Д. Христова)(стр.)
  2016 Кр. Енев ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ШИФЪРА НА ЦЕЗАР ” С MS EXCEL И КОМПЮТЪРНАТА МАТЕМАТИКА MAPLE// Научни трудове,Том VIII, Колеж-Добрич, (в съавт. Р. Рафаилова-Желева, Д. Христова)(с. 87-94). РД-08-144/08.02.2016 г.
  2015 Енев К, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА ТЕКСТООБРАБОТКА //Годишно научно-методическо списание ”Образувание и технологии” 5/2014, Бургас 2014
  2014 Енев К, Сравнителен анализ между изнасянето на урок с интерактивна и бяла дъска в началното училище// Годишно научно-методическо списание ”Образувание и технологии” 5/2014, Бургас 2014, (в съавт. Л. Карнобашка) (с. 392-396).
  2014 Енев К, Анализ за работа с облачна система PREZI // Научни трудове,Том VII, Колеж-Добрич, Шумен 2014 , (в съавт. И. Ганчев, П. Димитров) (с. 155-164).
  2013 Енев, К. Приложението на интерактивната дъска в обучението по информационни технологии //Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“
  2012 Енев, К. Използване на макроси и модули в ms access при проектиране на информационни системи по дисциплината „Бази от данни и приложения” // Научни трудове,Том V, Колеж-Добрич, Шумен 2012 (в съавт. с И. Ибрям), (с. 186-188).
  2012 Енев, К. Шифроване с цифров подпис //// Научни трудове,Том V, Колеж-Добрич, Шумен 2012 , (с. 188-190).
  2012 Енев, К. Описание и обща структура на DES //// Научни трудове,Том V, Колеж-Добрич, Шумен 2012 , (с. 190-193).
  2012 Енев, К. Конвенционалните принципи и алгоритми за криптиране //Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2012” (с. 140-146).
  2011 Енев, К. Електронна форма за изпитване по дисциплината „Електронни таблици” с помощта на мултимедийната среда “ToolBook //Научна конференция с международно участие „ ” Посветена на 40 годишнината от създаването на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, (в съавт. Т. Матева), (280-284).
  2011 Енев, К. Електронна форма за изпитване по дисциплината „Приложна математика” с помощта на мултимедийната среда “ToolBook // научна конференцията "Приложение на ИКТ в икономиката и образованието", 2-3 декември, 2011, УНСС, София (в съавт. Т. Матева), (435-441).
  2010 Енев, К. Електронна форма за изпитване по дисциплината „Електронни таблици” с помощта на мултимедийната среда “ToolBook //Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, (в съавт. И. Ибрям), (с. 398-403).
  2010 Енев, К. Представяне на модела обекти-връзки: релационни бази данни по дисциплината „Бази от данни и приложения” в колежанската специалност „Информатика и информационни технологии” // Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, (в съавт. И. Ибрям), (с. 403-407).
  2008 Енев, К. Информационна сигурност. Криптография и електронен подпис // International scientific conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, 2008, Том II с. ...., (в съавт. с Др. Паргов),(с. 130-135)
  2008 Енев, К. Информационна сигурност. Криптография и електронен подпис // International scientific conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, 2008, Том II с. ...., (в съавт. с Др. Паргов),(с. 130-135)
  2007 Енев, К. Компютърни системи в обучението по математика // Нови информационни технологии в образователния процес, СВУБИТ, София, 2007, с.124-145 (в съавт. с Гр.Станилов, С. Славова)
  2014 2014г. -Текстообработка, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2014, ISBN 978-954-577-865-0
  2014 2013г. -Електронни таблици, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-787-5
  2014 2014г. -МУЛТИМЕДИЙНИ И ХИПЕРМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2, (с. 150-168)
  2016 Енев, Кр. и Карнобашка, Л. Сравнителен анализ между изнасянето на урок с инте- рактивна и бяла дъска в началното училище // Образование и технологии, 2014, N 5, с. 392-396. цитирано в: Пастармаджиев, В.В. Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им // Новата идея в образованието, Бургас, 2016, БСУ, том ІІ, с.377-384.