Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Ивелин Георгиев Иванов
  Гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус A, стая 304a

  Телефон: + 359 58 603 209/ вътр. 29

  Email: iwelin.ivanow@shu.bg

  Приемно време: понеделник и сряда


  2017 Ivanov I., V. Tanov, Iterative methods for an equilibrium point of linear quadratic stochastic differential games with state and control-dependent noise // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences” Vol. 10, No. 2/2018, ISSN 2066-6594, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria, ст. 230-244
  2019 И. Иванов, T. Матева, Приложение на облачните технологии в анализа на големи данни с програмната среда R. / Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 390-395, ISSN 2367-7481
  2019 T. Матева, И. Иванов, Алгоритми за класификация на големи данни по метода на най-близките съседи. / Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 383-389, ISSN 2367-7481
  2017 Ivanov I., V. Tanov, Iterative methods for an equilibrium point of linear quadratic stochastic differential games with state and control-dependent noise // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences” Vol. 10, No. 2/2018, ISSN 2066-6594, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria, ст. 230-244
  2016 Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, The Iterative solution to LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games, // Journal of Applied Mathematics and Computing. Appl. Math. 6, 1263–1270 (2015) ISSN: 1598-5865 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12190-017-1086-3
  2016 Иванов И., М. Йорданов, П. Симеонова, (2016) Анализ на възможностите на безплатните облачни операционни системи // Научни трудове том IX, Колеж-Добрич, с. 72 -78, ISSN: 2367-8356
  2015 Ivanov, I.G. and Ivanov, I.G. (2015) H Optimal Control Problems for Jump Linear Equations. Journal of Mathematical Finance, 5, 337-347. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2015.54029
  2015 Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, Nikolay C. Netov, On the Iterative Solution to H control problems, Applied Mathematics, 6, 1263-1270, 2015 doi: 10.4236/am.2015.68119.
  2015 Иванов И., (2015 г.) Визуално моделиране на обекти и системи в Scilab, Научни трудове, Колеж-Добрич, ISSN 2367-8356 с. 184-192.
  2015 Аргирова А., И. Иванов, (2015 г.) Софтуерни решения за подпомагане на управлението на проекти, Научни трудове, Колеж-Добрич, ISSN 2367-8356, с. 193-202.
  2015 Иванов И., Иванов, И. (2015 г.) Матрични неравенства за решаване на системи рикатиеви уравнения с индефинитна квадратична част, Националният военен университет „Васил Левски“, 2015, ISSN 1314-1937 Tom 4, с. 66-71.
  2015 Аргирова А., И. Иванов, (2015 г.) Съвременни тенденции за управление на проекти Списание за наука „Ново знание” бр. 3, 2015 г., с. 12-20, ISSN: 2367-4598
  2015 Иванов, И. (2015 г.) Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образoвание и технологии” 6/2015, с. 175- 177., ISSN 1314-1791, (в съавт. с: Матева, Т.)
  2015 Иванов, И. (2015 г.) Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка. // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образoвание и технологии” 6/2015, с. 381- 385, ISSN 1314-1791, (в съавт. с: Енев, К.)
  2014 Иванов, И. (2014 г.) Създаване на графични приложения в средата Scilab // Научни трудове том VII, Колеж-Добрич, 2014, с. 135-142, ISSN: 2367-6086
  2014 Иванов, И. (2014 г.) Решаване на обобщено алгебрично уравнение на рикати в програмната среда Scilab // Международна научна конференция Uniteсh 14. с. II - 381- 386., ISSN: 1313-230Х, (в съавт. с: Иванов, И. )
  2013 Иванов, И. The package Scilab for solving the discrete-time Riccati equation // Международна научна конференция Uniteсh 13. с. 359-365., ISSN: 1313-230Х, (в съавт. с: Иванов, И. )
  2012 Иванов, И. (2012 г.) Сравнителен анализ на Scilab и Maple по отношение на задачи от линейната алгебра // Научни трудове том V, Колеж-Добрич, 2012, с. 193 -198, ISSN: 1312-2347 (в съавт. с: Павлов, М., Матева, Т.)
  2012 Иванов, И. (2012 г.) Фрактални модели в архитектурата // Нови информационни технологии в образователния процес, VI научен семинар на СВУБИТ, Костенец , с. 75 -90., ISSN: 1313-2768, (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И.)
  2012 Иванов, И. (2012 г.) Изграждане на интелигентна информационна система за социалното подпомагане на базата на средата ESTA // Национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2012" , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", Шумен 2012, с. 126- 131, ISSN 1314-3921, (в съавт. с: ДОЦ. Д-Р НЕНКОВ Н. , ИВАНОВА М. , РАНГЕЛОВА Р.)
  2011 Иванов, И. (2011 г.) Numerical solvers for maximal solution to a set of discrete-time algebraic Riccati equations // с. 119-131 (в съавт. с: Ivanov I.)
  2010 Иванов, И. Solving summarized Ricati equation by linear matrix inequaties (в съавт. с: Иванов И.)// Trakia journal of sciences Стара Загора, ISSN 1313-7069 volume 8, supplement 3, 2010 с. 16-20., http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol8.Suppl.3.2010/Iv.G.Ivanov.pdf
  2010 Иванов, И. (2010 г.) Решаване на обобщено уравнение на Рикати в програмната среда Scilab // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010" посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, с. 85 – 92., ISSN 1314-3921, (в съавт. с: Иванов И.)
  2010 Иванов, И. (2010 г.) Компютърно моделиране на IFS - Фрактали // Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза ", Бургас 2010 с. 222 -231, ISBN 978-954-9370-72-0, (в съавт. с: Славов, С. , Панайотова Г., Бояджиев, Д .)
  2010 Иванов, И. (2010 г.) Компютърно моделиране на фрактали с Maple // Юбилейна научна конференция „България и Българите в Европа" Велико Търново, с. 418 -424., ISBN 978-954-400-301-2, (в съавт. с: Славова, С.)
  2010 Иванов, И. (2010 г.) Използване на програми с отворен код в практикума „Текстообработка" за специалност „Информационни технологии" // Научни трудове, Колеж-Добрич, с. 146-148., ISSN 1312-2347
  2010 Иванов, И. (2010 г.) Практически упражнения по математически анализ с помощта на Scilab и Maple // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010" Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 333 – 337., ISSN 1314-3921, (в съавт. Милен Д. Павлов, Тоня П. Матева)
  2010 Иванов, И. (2010 г.) С фрактални генератори в изумителния свят на фракталите // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 68-74., том V, ISSN 1312-2347, (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д. Пенева, Л.)
  2009 Иванов, И. (2009 г.) A tool for solving the optimization matrix problems. 9th International Conference on Geometry and Applications. с. 128-130 (в съавт. с: Ivanov Iv.)
  2009 Иванов, И. (2009 г.) Fractals and fractal generators in mathematics education 9th International Conference on Geometry and Applications //. с. 130-135 (в съавт. с, Slavova S., Stanilov G., Vasileva Sv.)
  2009 Иванов, И. (2009 г.) Компютърно моделиране на фрактали, Нови информационни технологии в образователния процес, ІV научен семинар на СВУБИТ, Хисаря., с. 119-131., ISSN: 1313-2768, (в съавт. с: Славова, С.)
  2009 Иванов, И. (2008 г.) Хаос, фрактали, моделиране (ефектът на пеперудата), Нови информационни технологии в образователния процес, ІІІ научен семинар на СВУБИТ, Слънчев бряг, с.207-238., ISSN: 1313-2768, (в съавт. с: Славова, С.)
  2009 Иванов, И. (2009 г.) The Solution of Matrix Inequalities on the SCILAB Program // Международна научна конференция Uniteсh 09. с. 475-480., ISSN: 1313-230Х, (в съавт. с: Ivanov I.)
  2009 Иванов, И. (2009 г.) Chaos and fractals in education// Международная научно-образовательная конференция „Наука в вузах: математика, физика, информатика", Москва, с.919-921., ISBN 978-5-209-03223-6, (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д.)
  2008 Иванов, И. (2008 г.) Open source програми в лабораторните упражнения на колежанската специалност „Информационни технологии"/ Computer methods in science and education с. 233 -236., ISBN 978–954–577–569–7
  2008 Иванов, И. (2008 г.) Възможности на програмата Scilab за решаване на оптимизационни задачи. // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 51-59., том V, ISSN 1312-2347, (в съавт. с: Иванов И.)
  2008 Иванов, И. (2008 г.) Специализирани генератори на фрактали породени от L - системи // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 60 -68 , том V, ISSN 1312-2347, (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И., Бояджиев, Д .)
  2008 Иванов, И. (2008 г.) Компютърно моделиране на фрактали с fractice "/ Computer methods in science and education с. 202 -207., ISBN 978–954–577–569–7, (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д.)
  2007 Иванов, И. (2008 г.) Развитие на информационно-компютърната компетентност на началните учители (част ІІ), International Scientific Conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, с. 100 – 109. (в съавт. с: Славова, С. , Моллов А., Златева К.)
  2007 Иванов, И. (2007 г.) Геометрични фрактали в обучението на бъдещите начални учители // Научни трудове, Колеж-Добрич, с. 117-124., ISSN: 1312-2347, (в съавт. с: Славова, С., Панайотова Г.)
  2007 Иванов, И. (2010 г.) Компютърно моделиране с L - системи (Генериране на дървета и растения) // Нови информационни технологии в образователния процес, V научен семинар на СВУБИТ, Кюстендил , с. 155-171., ISSN: 1313-2768, (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И., Бояджиев, Д .)
  2007 Иванов, И. (2007 г.) Модулна структура на обучение по информационни технологии на бъдещите начални учители, ІV Балкански конгрес, Образованието, Балканите, Европа, ТрУ, Стара Загора, т.3, с.144-149., ISBN: 978-954-314-043-5, (в съавт. с: Славова, С., Иванов Кр.)
  2006 Иванов, И. (2006 г.) Приемственост в учебното съдържание по Информационни технологии в колежанските специалности - част I Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, с. 409 - 414. (в съавт. с: Василева Св., Ибрям И.)
  2004 Иванов, И. (2004 г.) Organizing the practical subject Internet Technology of the college specialities // Tehnologija informatika obrazovanje 3, Beograd-Novi sad, с. 154 - 159 . (в съавт. с: Василева Св., Ибрям И.)
  2020 I. Ivanov, Big Data Analysis with the means of cloud computing /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2020)
  2020 И. Иванов, Образователни ресурси по дисциплините структури от данни и алгоритми / Кръгла маса на катедрата 2020
  2020 И. Иванов, Реализация на състезанието „ИТ свят“ със средствата на облачните технологии / Кръгла маса на катедрата 2020
  2019 I. Ivanov, Cloud computing applications for big data /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2019), 28 June to 2 July 2019, Sozopol, Bulgaria
  2019 Ivanov, V. Tanov, A Nonsymmetric Nash-Riccati Equation and Decoupled Schemes for a Stabilizing Solution / Editorial Assistant of Applied Mathematics E-Notes, 2019
  2019 I.Ivanov „A decoupled iteration for computing the stabilizing solutions for nonsymmetric Nash Riccati equations“./ Turkish Journal of Mathematics, 2019
  2018 I. Ivanov, Big data and cloud computing /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018), Tryavna, Bulgaria 1-6 July 2018
  2018 Иванов И., Големи масиви от данни и техния анализ с помощта на облачните технологии, Юбилейната научна конференция на Добруджанския технологичен Колеж по случай 30 години висше техническо образование в Добрич. 2018
  2018 Използване на on-line среди за научни изследвания и обучение // Кръгла маса на катедра Информатика и математика 2018
  2018 Приложение на социалните мрежи в КСК рекламата// Кръгла маса на катедра Информатика и математика 2018
  2017 Ivanov I., Improved iterative methods for computing the nash equilibrium in positive systems // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences”, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria
  2017 Иванов И., Свободни инструменти за интернет проучвания // Кръгла маса на катедра Информатика и математика
  2017 Иванов И., Специфика при преподаване на операторите за цикъл в Програмиране I част //Кръгла маса на катедра Информатика и математика
  2016 Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, (2016) The H algebraic Riccati equations arising in LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games //MMSC 2016 g. Dobrich
  2015 Иванов, И. (2015 г.) Практически упражнения по системи на компютърната математика с помощта на MAPLE и SCILAB // Юбилейна научна конференция Тракийски университет 19-20 Май 2015 г. (в съавт. с: Матева, Т.)
  2014 Иванов, И. (2014 г.) Възможности на пакета SCILAB за решаване на дискретно Рикатиево уравнение. // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (в съавт. с: Иванов И.) 26.03.14 г.
  2013 Иванов, И. (2013 г.) Модулност при изграждане на експерта система разработена на базата на средата ESTA // Кръгла маса на катедра Информатика и математика
  2013 Иванов, И. (2012 г.) Иинтелигентна информационна система в областта на трудово правното законодателство изградена на базата на средата ESTA // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (в съавт. с: ДОЦ. Д-Р НЕНКОВ, К. МИТЕВА)
  2014 Компютърна графика - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2,
  2014 Операционни системи - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2,
  2013 Информация, информационно моделиране Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-774-5