Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. д-р  Тоня Петрова Матева
  Преп. д-р Тоня Петрова Матева

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус , стая 308

  Телефон: 058603209/44

  Email: t.mateva@shu.bg

  Приемно време: понеделник и петък 8.30-16.30


  Завършен университет, специалност

  2002 г. завършва Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Математика и информатика"

  2004 г. магистърска степен в Технически Университет, Варна, специалност - "Microsoft информатика".

  2009 г. магистърска степен във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Стопанско управление"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОУ "Стефан Караджа"-гр. Добрич

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент в Колеж - Добрич, ШУ "Епископ К. Преславски"

  Придобити научни степени

  2005 г. асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

  2008 г. старши асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

  2010 г. главен асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

  2019 г. образователна и научна степен „доктор” по математика в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика

  Водени лекции и/или упражнения

  Числени методи и математическо оптимиране

  Теория на вероятностите и математическа статистика

  Приложна математика

  Дискретна математика

  Математика-I и II част

  Системи на компютърната математика

  Информационни технологии в бизнес администрацията

  Информационни и комуникационни технологии в дигитална среда

  Текстообработка и електронни таблици

  Области на научни интереси

  Приложна математика

  Математически модели в икономиката

  Специализации

  Обучение в квалификационен курс No 4674 / 04.07.2014г. - \"Дигиталният свят в детската градина и началното училище\"

  Курс No 63 Психология -ДИКПО Варна

  Участия в международни и национални научни проекти

  2013 - РД - 08-245 "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката", ШУ –НПУНИ

  2014 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  2014 - Проект BG051PO001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменски университет в служба на икономиката на знанието"

  2015 Проект РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  2014 - Проект РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани"

  2015 - Проект РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  2016 - Проект РД-08-144/08.02.2016 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните" .

  2017 - Информационни системи и математически модели – възможност за повишаване качеството на преподаване, РД-08-107/ 06.02.2017

  2018 - Онлайн информационни системи и приложения в учебния процес, РД-08-139/ 08.02.2018

  Членства в научни организации

  СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ