Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп.  Пламен Стефанов
  Преп. Пламен Стефанов

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус A, стая 105а

  Телефон:

  Email: p.stefanov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник: 8:00-16:00 часа; Четвъртък: 8:00-16:00 часа;


  Завършен университет, специалност

  1998-2003г. - Аграрен Университет - гр. Пловдив

  Бакалавър: Растителна Защита

  Магистър: Селскостопанска фармация

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2007-2015г. - Добруджански Земеделски Институт - гр. Генерал Тошево, Научен сътрудник III ст. (Асистент)

  Заемани академични длъжности

  Асистент

  Преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Хербология

  Растениевъдство

  Зеленчукопроизводство

  Растителни генетични ресурси

  Генетика и селекция на растенията

  Ненасекомни неприятели

  Биологично земеделие

  Ентомология

  Лозарство

  Практика по Ентомология

  Практика по Хербология

  Практика по Генетика и селекция

  Области на научни интереси

  Генетика

  Селекция и семепроизводство на растенията

  Участия в международни и национални научни проекти

  2019 г. - "Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани” Вх.№ РД-08-114/04.02.2019г.

  2018 г. - ”Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани”, № РД-08-138/08.02.2018г.

  2017-2018 г. - BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – ФАЗА 1”

  2017 г. - „Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация”, РД-08-106/06.02.17г.

  2016 г. - "Системи и фактори за производство на екологична земеделска продукция'' РД-08-145/2016 г.

  2014-2017 г. - “Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница“ № Р 141: към ССА и МЗХ.

  2011-2014 г. - “Създаване на сортове зимна обикновена пшеница и на изходен селекционен материал чрез комбиниране на класическите селекционни методи с някои биохимични и био-технологични подходи“ № 113, Към ССА и МЗХ, .

  2008-2015 г. - “Научно-техническо сътрудничество между Добруджански Земеделски Институт (ДЗИ) – Генерал Тошево, България и Селекционно-генетически институт (СГИ), гр. Одеса, Украйна в областта на селекцията на полските земеделски култури“ (Международен)

  Заемани ръководни позиции

  Председател на секция "Агробиология" към СУБ - гр. Добрич (2013 - 2015 г.)

  Членства в научни организации

  СУБ - гр. Добрич