Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ирена Станчева Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Ирена Станчева Иванова /EN

  Рецензии:

  проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков /EN

  проф. д-р Живка Енчева Военкинова / EN

  Становища:

  доц. д-р Валентина Николова Василева / EN

  доц. д-р Багряна Рашкова Илиева / EN

  доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова / EN

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Политики, инструменти и практики за кариерно развитие на студенти от специалност Социална педагогика“ ще се проведе на 30.06.2023 г. от 12.30 ч. в зала 209, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

  Публикувано на 15/06/2023