Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен “доктор” – Деляна Илиева Тенева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Деляна Илиева Тенева – автореферат

  Рецензии:

  акад. проф. д-р Петър Диков Петров

  доц. д.н. Божена Левон Такворян-Солакян

  Становища:

  проф. д-р Любомир Ников Попов

  доц. д-р Багряна Рашкова Илиева

  проф. Валери Христов Чакалов

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Декоративно-приложното изкуство като способ за социализация на хора с физически увреждания“ ще се проведе на 14.07.2023 г. от 11.00 ч. в 211 зала, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  Публикувано на 29/06/2023