Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Владимир Георгиев Владимиров-Житенски

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.

  Кандидат: Владимир Георгиев Владимиров-Житенски | EN

  Рецензии:

  доц. д-р Валентина Николова Василева | EN

  доц. д-р Милослава Русинова Янкова | EN

  Становища:

  проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN

  доц. д-р Здравка Димитрова Тонева | EN

  доц. д-р Саша Владимирова Тодорова | EN

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Социално-екологични проблеми на глобалното общество“ ще се проведе на 21.07.2023 г. от 11:00 ч. в 211 зала, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

  Публикувано на 06/07/2023