Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 22/10.03.2023 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.22/10.03.2023 г.) за:

  доцент по:

  област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на новобългарския книжовен език) – един;

  област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Християнска философия) – един;

  главен асистент по:

  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един.

  Всички конкурси са със срок на подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 10/03/2023