Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обяви и покани по ЗДС

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  24/09/2012

  “Изпълнение на проект: “Преустройство на съществуващо помещение в котелно на природен газ-учебен корпус “С” на ШУ”Епископ Константин Преславски” и газификация на сградата  с ид. №83510.664.514.11, гр. Шумен”

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  21/08/2012

  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с наименование: “Изпълнение на строително-ремонтни работи в санитарните помещения на физкултурния салон на ДИКПО-Варна”

  Заповед

  03/08/2012

  за  резултатите от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дърводелска работилница , разположена в сутерена на учебния корпус  на ДИКПО-Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1

  Заповед

  03/08/2012

  за резултатите от проведен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на  28 кв.м. от покривното пространство на хостела на ДИКПО-Варна , с административен адрес на сградата: гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1

  Заповед

  24/07/2012

  за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с наименование: “Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Университета” Пълен текст на заповедта

  Заповед

  20/07/2012

  за резултатите от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение с площ 3.6 кв.м., вляво от централния вход на Корпус 1, предназначено за продажба на вестници и списания

  Съобщение

  04/07/2012

  Класиране на участниците в процедурата за  възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с наименование: “Доставка на компютърна техника и периферия”

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  26/06/2012

  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осмва “а” и чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП с наименование: “Доставка на автомоблни горива са служебните автомобили на Университета” Документацията изтеглете от тук

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  21/06/2012

  За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” и чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП с наименование” ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ” Документацията изтеглете от тук

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  21/06/2012

  За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” и чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП с наименование” ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ” Документацията изтеглете от тук