Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Развитие на АС

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Живко Величков Жечев

  01/03/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Арттерапия и социализация) Кандидат: доц. д-р Живко Величков Жечев | EN Рецензии: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков | EN доц. д-р Саша Владимирова Тодорова | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева

  01/03/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теоретични аспекти на изобразителното изкуство)  Кандидат: доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева | EN Рецензии: проф. д.изк.н. Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова | EN проф. д-р Бисера Василева Вълева | EN проф. д-р Олег Николаев Гочев | EN Становища: […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Антоанета Кръстева Ковачева

  25/02/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Методика на обучението по математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.  Кандидат: Антоанета Кръстева Ковачева – автореферат Рецензии: проф. д.н. Наталия Христова Павлова проф. д-р Виолета Маринова Маринова Становища: проф. д-р Владимира […]

  Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

  19/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730): думите докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки да се четат: докторска програма „Теория […]

  Конкурси за докторанти (ДВ, бр. 12 / 12.02.2021 г.)

  12/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 12 / 12.02.2021 г.)

  12/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) за:  доцент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един; главен асистент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един; […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светлозар Панайотов Стоянов

  02/02/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Археология (Интердисциплинарни изследвания) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Светлозар Панайотов Стоянов – автореферат Рецензии: доц. д.и.н. Стела Милчева Дончева доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов  Становища проф. д-р Юрий Иванов Дачев проф. д-р Стоян […]

  Свободно място за преподавател

  29/01/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по химия), област на висше образование 1. Педагогически науки в катедра Химия към Факултета по природни науки на ШУ. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване в […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов

  28/01/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия с инструментални методи) Кандидат: д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов | EN Рецензии: проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов | EN проф. д-р  Любомир Евстатиев Македонски | EN Становища: проф. д-р Радослав Илиев […]