Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Развитие на АС

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цветелина Илиева Методиева

  26/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Корпоративна сигурност” от професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана  Кандидат: Цветелина Илиева Методиева – автореферат Рецензии: проф. д-р Велико Панчев Петров проф. д-р Христо Атанасов Христов Становища: проф. д-р Евгени Петров Манев проф. д-р Иво Великов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Айнур Абдулова Али

  19/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат:   Айнур Абдулова Али – автореферат   Рецензии: проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов доц. д.н. Милена Радославова Рачева   Становища: проф. д-р Антон Илиев Илиев проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветкова

  19/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически  науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …. (Методика на обучението по английски език) Кандидат: гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветкова | EN Рецензии:  проф. д.п.н. Тодор Крумов Шопов | EN  доц. д-р Ирина Николова Иванова | EN Становища: проф. […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г.)

  17/11/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Арттерапия и социализация) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теоретични аспекти на изобразителното изкуство) – един. доцент […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Красимира Кунева Кирилова

  13/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) Кандидат: д-р Красимира Кунева Кирилова | EN Рецензии: проф. д.т.н. Михаил Петков Илиев | EN доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов| EN Становища: проф. д-р Красимир Гочев Калев | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова

  06/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Стопанско управление)    Кандидат: гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова – Йорданова | EN Рецензии: проф. д.и.н. Гошо Кирилов Петков | EN проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева | EN  Становища: проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.н. Пламен Борисов Дянков

  06/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) Кандидат: доц. д.н. Пламен Борисов Дянков | EN Рецензии: проф. д-р Пенчо Ангелов Стойчев | EN проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р Христо Атанасов Крачунов | EN Становища: проф. д.т.н. […]

  Свободно място за преподавател

  03/11/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по Базови и дигитални компетентности от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет на ШУ. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Кирил Филипов Янчев

  30/10/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)  Кандидат: д-р Кирил Филипов Янчев | EN Рецензии: проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов | EN Становища: проф. д-р Димитър Йорданов Димитракиев […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.)

  09/10/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание в детската градина и училище) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.)

  09/10/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание в детската градина и училище) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на […]