Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Развитие на АС

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” – доц. д-р Стела Милчева Дончева

  08/09/2020

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология (Средновековна българска археология) Кандидат:  доц. д-р Стела Милчева Дончева – автореферат  |  EN Рецензии: проф. д.и.н. Иван Йорданов Йорданов  |  EN проф. д-р Николай Михайлов Узунов  | EN проф. д-р Стоян […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Северин Пламенов Акерски

  02/09/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки. Кандидат: Северин Пламенов Акерски – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф. д-р Анжелина Георгиева Янева-Прокопова Становища: […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Моника Бориславова Беджева

  27/08/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки Кандидат: Моника Бориславова Беджева – автореферат Рецензии: проф. д-р инж. Юрий Иванов Дачев доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов Становища: проф. д-р инж. Димитър […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преподавател д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

  27/08/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (възрастова и педагогическа психология) Кандидат: преподавател д-р Севджихан Ахмедова Еюбова – резюмета | EN Рецензии: проф. д.пс.н Галя Тодорова Герчева-Несторова | EN проф. д.ик.н Красимир Марков Марков | EN Становища: проф. д.пс.н. Валери […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Станислав Тошков Стефанов

  27/08/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Методика на обучението по математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат:   Станислав Тошков Стефанов – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев проф. д.н. Наталия Христова Павлова Становища: проф. д.п.н. Васил […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова

  27/08/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) Кандидат: преподавател д-р  Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова – резюмета | EN Рецензии: проф. д-р Живка Енчева Военкинова | EN доц. д-р Валентина Николова Василева | EN Становища: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова

  27/08/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) Кандидат: преподавател д-р  Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова – резюмета | EN Рецензии: проф. д-р Живка Енчева Военкинова | EN доц. д-р Валентина Николова Василева | EN Становища: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | […]