Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Развитие на АС

  Публична лекция на доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов

  16/06/2021

  Тема: Функционализирани алени – реакции на циклизация. Региоселективен синтез и изследване реакцията на циклоизомеризация на фосфорилирани 1-хидроксиалкилалени Дата: 25 юни 2021 г, 09,30 ч. Място:  https://meet.google.com/kbb-ykhi-tyw

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Офелия Иванова Кънева

  10/06/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“  Кандидат: д-р Офелия Иванова Кънева | EN Рецензии: проф. д-р Галин Борисов Цоков | EN проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов | EN Становища: […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д.п.н. Веселин Димитров Михалев

  10/06/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“  Кандидат: д.п.н. Веселин Димитров Михалев | EN Рецензии: проф. д.п.н. Антония Тонева Кръстева | EN проф. д-р Светлозар Петков Вацов | EN Становища […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ямен Ърфан Дубаз

  09/06/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „История на България (Съвременна българска история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат: Ямен Ърфан Дубаз – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Любомир Георгиев Огнянов доц. д-р Васил Параскевов Василев Становища: проф. д.и.н. Радослав Захариев Мишев […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.)

  08/06/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) за: главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (ПУНУП) – един, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един. Двата конкурса са със […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Милчо Събев Узунов

  03/06/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки. Кандидат: Милчо Събев Узунов – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова проф. д-р Светослав Стефанов Стефанов Становища: проф. д.п.н. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Недко Петров Петров

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки Кандидат: Недко Петров Петров – автореферат | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Таквор Мануел Мануелян

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Кандидат: Таквор Мануел Мануелян – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев доц. д-р Валентина Николова Василева […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ивелина Дянкова Михова

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ивелина Дянкова Михова   – автореферат Рецензии: проф. д-р Любомир Ников Попов доц. д-р Веселина Николаева Илиева Становища: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков проф. […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Управление на социални услуги) в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Управление на социални услуги) в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в […]