Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Развитие на АС

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.ф.н. Стела Милчева Дончева

  08/09/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска археология) Кандидат: доц. д.ф.н. Стела Милчева Дончева | EN Рецензии: проф. д.и.н. Иван Йорданов Йорданов | EN проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов Константинов | EN проф. д.и.н. Людмила Иванова Дончева-Петкова | EN Становища: […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ивайло Стефанов Трайков

  03/09/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по химия и опазване на околната среда, от  професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ивайло Стефанов Трайков – автореферат Рецензии: доц. д-р Росица Цанкова Владева проф. дн Веска Иванова Шивачева  Становища: […]

  Свободно място за преподавател

  26/08/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по чужд език (немски език) от   професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки за всички специалности на ШУ, в катедра “Германистика” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 25 дни от датата на публикуване в […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Диляна Вичева Андонова

  26/08/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Диляна Вичева Андонова – автореферат Рецензии: проф. д.н. Венка Петрова Кутева – Цветкова проф. д-р Живка Енчева Военкинова Становища: доц. д-р Багряна Рашкова Илиева доц. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Данаил Енчев Желязков

  26/08/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Данаил Енчев Желязков – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков Становища: проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова доц. д-р Багряна […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор на науките” – проф. д-р Пламен Киров Иванов

  17/08/2021

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) Кандидат: проф. д-р Пламен Киров Иванов – автореферат | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  17/08/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) Кандидат: гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева | EN Рецензии: проф. д-р Евгени Петров Станимиров | EN доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева | EN Становища: проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселин Йорданов Дочев

  06/08/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 6. Аргарни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Биологична растителна защита).  Кандидат: доц. д-р Веселин Йорданов Дочев  EN Рецензии: проф. д-р Веселин Александров Арнаудов  EN проф. д-р Иван Димитров Киряков  EN проф. д-р Щелияна Христова Калинова  EN Становища: проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселин Йорданов Дочев

  06/08/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 6. Аргарни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Биологична растителна защита).  Кандидат: доц. д-р Веселин Йорданов Дочев  EN Рецензии: проф. д-р Веселин Александров Арнаудов  EN проф. д-р Иван Димитров Киряков  EN проф. д-р Щелияна Христова Калинова  EN Становища: проф. д-р […]