Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Развитие на АС

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ямен Ърфан Дубаз

  09/06/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „История на България (Съвременна българска история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат: Ямен Ърфан Дубаз – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Любомир Георгиев Огнянов доц. д-р Васил Параскевов Василев Становища: проф. д.и.н. Радослав Захариев Мишев […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.)

  08/06/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) за: главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (ПУНУП) – един, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един. Двата конкурса са със […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Милчо Събев Узунов

  03/06/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки. Кандидат: Милчо Събев Узунов – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова проф. д-р Светослав Стефанов Стефанов Становища: проф. д.п.н. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Недко Петров Петров

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки Кандидат: Недко Петров Петров – автореферат | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Таквор Мануел Мануелян

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Кандидат: Таквор Мануел Мануелян – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев доц. д-р Валентина Николова Василева […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ивелина Дянкова Михова

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ивелина Дянкова Михова   – автореферат Рецензии: проф. д-р Любомир Ников Попов доц. д-р Веселина Николаева Илиева Становища: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков проф. […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Управление на социални услуги) в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки,  професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Антична археология) в катедра “История и археология” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Стефан Маринов Казаков

  17/05/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Инженерна логистика (Общо инженерство) Кандидат: д-р Стефан Маринов Казаков | EN Рецензии: проф. дн  Пламен Борисов Дянков| EN проф. дтн Николай Личков Георгиев | EN Становища: проф. д-р Красимир Гочев Калев | EN проф. дтн Жанета Николова […]