Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Развитие на АС

  Свободни мeста за заемане на академичната длъжност “асистент”

  11/04/2012

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни мeста за заемане на академичната длъжност “асистент”: Асистент по география по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра “География и методика на обучението по география” към Факултета по природни науки със срок за подаване на документи един месецот датата на публикуване в сайта на […]

  Конкурс (ДВ, бр.22/16.03.2012г.)

  16/03/2012

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (ДВ, бр.22/16.03.2012г.) за доцент на 0,5 щат по:  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по астрономия) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ. За […]

  Преобявява докторантури

  17/02/2012

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, брой 14/ 17.02.2012г.) за: Докторантура Форма на обучение Брой Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Германски езици (Съвременен английски език) редовна 2 Област на висше […]

  Преобявява докторантури

  17/02/2012

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, брой 14/ 17.02.2012г.) за: Докторантура Форма на обучение Брой Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Германски езици (Съвременен английски език) редовна 2 Област на висше […]