Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова

  27/08/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) Кандидат: преподавател д-р  Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова – резюмета | EN Рецензии: проф. д-р Живка Енчева Военкинова | EN доц. д-р Валентина Николова Василева | EN Становища: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Даниела Георгиева Кирова

  27/08/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология  (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска литература) Кандидат: гл. ас. д-р Даниела Георгиева Кирова – резюмета | DE Рецензии: проф. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева | DE проф. д-р Димитър Димитров […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” –  д-р Веселин Пенчев Петков

  20/08/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география) Кандидат:  д-р Веселин Пенчев Петков – резюмета | EN Рецензии: проф. д-р Иван Гатев Марков | EN проф. д-р Слави Петров Димитров | EN Становища: проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Неврие Ахмедова Чуфадар

  01/06/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика – Турски фолклор и интеркултурна комуникация) Кандидат: гл. ас. д-р Неврие Ахмедова Чуфадар – резюмета | ЕN Рецензии: проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова | РЕ доц. д-р Галина Каменова Лозанова | EN Становища: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова | РЕ проф. д-р Неля Стефанова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Калина Иванова Алексиева

  29/04/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в начален етап на образованието) Кандидат: Калина Иванова Алексиева | EN Рецензии: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев | EN проф. д.н. Наталия Христова Павлова | EN Становища: проф. д-р Виолетка Маринова Маринова | EN проф. д-р Живка […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Наташа Любомирова Колева

  10/04/2020

  Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Образователни технологии) Кандидат: Наташа Любомирова Колева | EN Рецензии: проф. д-р Маринела Великова Михова | EN проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова | EN Становища: проф. д-р Галин Борисов Цоков | EN проф. д-р Мария Стоянова Алексиева | EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” –  Веселина Николаева Илиева

  26/03/2020

  Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” в област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти  на социално-педагогическата дейност) Кандидат: Веселина Николаева Илиева | EN Рецензии: проф. д.ик. н. Лучиян Ангелов Милков | EN доц. д-р Соня  Георгиева Будева | EN Становища: проф. д.и.н. Георги  Велков Колев | EN проф. д-р Живка  Енчева Военкинова | EN доц. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – Евгени Гришев Стойков

  16/01/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) Кандидат: Евгени Гришев Стойков | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Андрей Иванов Андреев | EN проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN Становища: проф. д-р Димитър Йорданов Димитракиев | EN проф. д-р Чавдар Илиев Александров | EN доц. д-р Огнян […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – д-р Събин Иванов Иванов

  13/06/2019

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл. тематично географско картографиране) Кандидат: д-р Събин Иванов Иванов | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Андрей Иванов Андреев | EN проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN Становища: проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев | EN проф. д-р Димитър Йорданов Димитракиев | EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Чавдар Николаев Стойчев

  11/09/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) Кандидат: Чавдар Николаев Стойчев Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф.д.п.н. Стефан Георгиев Стойков Становища: проф.д.п.н. Огнян Стоянов Миладинов проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Чавдар Николаев Стойчев

  11/09/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) Кандидат: Чавдар Николаев Стойчев Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф.д.п.н. Стефан Георгиев Стойков Становища: проф.д.п.н. Огнян Стоянов Миладинов проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова […]