Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Светла Димитрова Станкова

  17/04/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография) Кандидат: доц. д-р Светла Димитрова Станкова Рецензии: акад. проф. д.гм.н. Тодор Георгиев Николов проф. д.гм.н. Божидар Димитров Маврудчиев проф. д-р Радослав Александров Наков Становища: проф. д.н. Христо Цанев Пимпирев […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” –  доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев

  08/03/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география) Кандидат: доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев Рецензии: проф. д-р Борис Тодоров Колев проф. д-р Иван Гатев Марков проф. д-р Стоян Петков Маринов Становища: проф. д-р Веселин Илиев Бояджиев […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Страшимир Митков Цанов

  01/03/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Нова българска литература) Кандидат: доц. д-р Страшимир Митков Цанов Рецензии: проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев проф. д.ф.н.Румяна Иванова Дамянова доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов Становища: проф. д.ф.н.Николай Стойчев Димитров проф. д.ф.н. Сава Стоянов Сивриев проф. д-р Светлана Стойчева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Димчо Захариев Иванов

  08/02/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) Кандидат: доц. д-р Димчо Захариев Иванов Рецензии: проф. д.б.н. Илия Василев Чешмеджиев проф. д.б.н. Майя Петрова Стойнева проф. д-р Мария Тодорова Попова Становища: проф. д.б.н. Димитър Райчев Пеев доц. д-р Елена Маринова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Евдокия Боянова Борисова

  21/09/2017

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование  2.Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата) Кандидат: доц. д-р Евдокия Боянова Борисова Рецензии: проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев проф. д.ф.н. Цветан Кирилов Ракьовски проф. д-р Стилиян Лалев Стоянов Становища: проф. д.ф.н. Калина Грозева Лукова проф. д-р Веселин Божков Панайотов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ –  доц. д-р Велка Александрова Попова

  15/09/2017

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) Кандидат: доц. д-р Велка Александрова Попова Рецензии: проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова проф. д.ф.н. Юлияна Иванова Стоянова Становища: проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова проф. д-р Светла Пенева Коева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” –  доц. д-р Севдалина Илиева Димитрова

  13/04/2017

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по музика) Кандидат: доц. д-р Севдалина Илиева Димитрова Рецензии: проф. д.п.н. Галина Ивановна Стоянова проф. д-р Пенка Пенчева Минчева проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева Становища: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Николай Добринов Начев

  12/04/2017

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Морфология – екологична морфология) Кандидат: доц. д-р Николай Добринов Начев Рецензии: проф. д.б.н. Златозар Николаев Боев проф. д-р Мария Делова Шишиньова проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев Становища: проф. д-р Павел Енчев Стоев проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Димитър Илиев Балкански

  12/04/2017

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) Кандидат: доц. д-р Димитър Илиев Балкански Рецензии: проф. д.п.н. Мариана Минчева Гърмидолова проф. д-р Благомир Кирилов Папазов доц. Борис Желев Георгиев Становища: проф. Димитър Николов Чолаков проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Пламен Киров Иванов

  12/04/2017

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа) Кандидат: доц. д-р Пламен Киров Иванов Рецензии: проф. д-р Красимира Тошева Бенкова проф. д-р Никола Георгиев Андреев доц. д-р Милослава Русинова Янкова Становища: проф. д.и.н. Георги Велков Колев проф. д.ик.н. Лучиян […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Пламен Киров Иванов

  12/04/2017

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа) Кандидат: доц. д-р Пламен Киров Иванов Рецензии: проф. д-р Красимира Тошева Бенкова проф. д-р Никола Георгиев Андреев доц. д-р Милослава Русинова Янкова Становища: проф. д.и.н. Георги Велков Колев проф. д.ик.н. Лучиян […]