Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цветелина Росенова Иванова

  13/05/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Информатика” от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Цветелина Росенова Иванова – автореферат | EN Рецензии: проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов | EN доц. д-р Красимир Митков Кордов | EN Становища: […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Стефка Недялкова Александрова

  12/05/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Стефка Недялкова Александрова Рецензии: проф. д-р Велка Александрова Попова проф. д-р Кирил Йовчев Цанков Становища: проф. д.н. Андреана Борисова Ефтимова (Предоева) проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – проф. д-р Диана Антонова Антонова

  05/05/2022

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)” Кандидат: проф. д-р Диана Антонова Антонова | EN Рецензии: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN проф. д.ик.н. Маргарита Кирова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Димитър Антов Виденов

  05/05/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (История на Българското възраждане), професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат: Димитър Антов Виденов – автореферат | EN Рецензии: чл. кор. проф. д.и.н. Иван Динев Русев | EN проф. д.и.н. Бисер Христов Георгиев […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Иван Иванов Кантарджиев

  04/05/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Административна сигурност в професионално направление 9.1. Национална сигурност, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана. Кандидат: Иван Иванов Кантарджиев – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Гошо Кирилов Петков | EN проф. д-р Иво Великов Великов | EN Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мирем Ерджан Ниязи – Юсуф

  29/04/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти)” от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование: 5. Технически науки Кандидат: Мирем Ерджан Ниязи – Юсуф – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Яна Миткова Николова

  29/04/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организационна сигурност в професионално направление 9.1. Национална сигурност, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана. Кандидат: Яна Миткова Николова – автореферат  | EN Рецензии: проф. д-р Мария Нейкова Кънева | EN доц. д-р Кремена Божидарова Раянова | EN Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светослава Йорданова Хайнова

  27/04/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Светослава Йорданова Хайнова Рецензии: проф. д.ик. н. Лучиян Ангелов Милков | EN проф. д-р Живка Енчева Военкинова | EN Становища: доц. д-р Божена Левон Такворян – Солакян | EN доц. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Антоанета Димитрова Тодоранова

  27/04/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Антоанета Димитрова Тодоранова Рецензии: проф. д.н. Юлия Георгиева Дончева проф. д-р Живка Енчева Военкинова Становища: проф. д-р Снежана Христова Николова   доц. д-р Багряна Рашкова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Анна Николаева Панчева-Георгиева

  30/03/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Анна Николаева Панчева-Георгиева – автореферат Рецензии: проф. д. п. н.  Марияна Николаева Булева-Петрова проф. д-р Меглена Живкова Апостолова Становища: доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Анна Николаева Панчева-Георгиева

  30/03/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Анна Николаева Панчева-Георгиева – автореферат Рецензии: проф. д. п. н.  Марияна Николаева Булева-Петрова проф. д-р Меглена Живкова Апостолова Становища: доц. д-р […]