Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ралица Петрова Базайтова

  21/01/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ралица Петрова Базайтова – автореферат Рецензии: проф. д. н. Петър Димитров Балкански доц. д-р Живко Величков Жечев Становища: проф. д-р Божидар Станакиев Гьошев проф. д-р Динко […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мартин Стефанов Базелков

  07/12/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Мартин Стефанов Базелков – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Стефан Панайотов Русков | EN доц. д-р Анна Тихомирова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Аксения Бориславова Тилева

  03/12/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Аксения Бориславова Тилева – автореферат Рецензенти: проф. д. н. Таня Иванова Борисова проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева Становища: проф. д-р Любомира Симеонова Попова проф. д-р Светлозар […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цветелина Илиева Методиева

  26/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Корпоративна сигурност” от професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана  Кандидат: Цветелина Илиева Методиева – автореферат Рецензии: проф. д-р Велико Панчев Петров проф. д-р Христо Атанасов Христов Становища: проф. д-р Евгени Петров Манев проф. д-р Иво Великов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Айнур Абдулова Али

  19/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат:   Айнур Абдулова Али – автореферат   Рецензии: проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов доц. д.н. Милена Радославова Рачева   Становища: проф. д-р Антон Илиев Илиев проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Виктор Петков Петков

  10/07/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Виктор Петков Петков – автореферат   Рецензии: проф. д-р Димитър Илиев Балкански доц. д-р Красимира Борисова Друмева   Становища: проф. Валери Христов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Красимира Петева Чепишева

  30/06/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки   Кандидат: Красимира Петева Чепишева – автореферат   Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска   Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор на науките“ – проф. д-р Николай Станев Проданов

  09/04/2020

  Процедура за придобиване на научната степен “доктор на науките” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност Административна сигурност Кандидат: проф. д-р Николай Станев Проданов – автореферат  | GER Рецензии: проф. д.икн. Гошо Кирилов Петков | GER проф. д-р Евгени Петров Манев | GER проф. д-р Иво Великов Великов | GER Становища: проф. д.н. Величка […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Румен Венциславов Манов

  06/04/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Румен Венциславов Манов – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Тодор Георгиев Галунов доц. д-р Стефан Маринов Минков Становища: проф. д.и.н. Димитър Цветков Игнатовски […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Снежана Стоянова Велева

  13/02/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Снежана Стоянова Велева – автореферат Рецензии: доц. д-р Генчо Василев Вълчев доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска Становища: проф. д-р Веска Митева Шошева проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска проф. д-р Снежана Христова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Снежана Стоянова Велева

  13/02/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Снежана Стоянова Велева – автореферат Рецензии: доц. д-р Генчо Василев Вълчев доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска Становища: проф. д-р Веска Митева Шошева проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска проф. д-р Снежана Христова […]