Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – проф. д-р Нели Стойчева Димитрова

  24/03/2022

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, научна специалност Управление на образованието (Акмеология и професионалното развитие на учителите)  Кандидат: проф. д-р Нели Стойчева Димитрова – автореферат | EN Рецензии: проф. д.п.н. Ваня Спасова Георгиева | EN проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Турхан Мюмюнов Сюлейманов

  02/03/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Математически анализ” от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Турхан Мюмюнов Сюлейманов – автореферат Рецензии: проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов доц. д.н. Огнян Борисов Христов Становища: проф. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев проф. д-р Георги […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Димитър Дойчев Димитров

  02/03/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Димитър Дойчев Димитров – автореферат Рецензии: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова доц. д-р Емилия Добринова Варадинова Становища: проф. д-р Николай […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Йорданка Тодорова Стефанова

  24/02/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Йорданка Тодорова Стефанова Рецензии: доц. д-р Димка Димитрова Николова доц. д-р Ирена Димитрова Петрова Становища: проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева – […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Полина Николаева Миткова

  17/01/2022

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология   (Германски езици  – Съвременен английски език) Кандидат: Полина Николаева Миткова – автореферат Рецензии: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова доц. д-р Илина Цветанова Дойкова Становища: Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева доц. д-р Галина Василева Великова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Гергана Томова Цветкова

  13/01/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Диференциални уравнения” от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Кандидат: Гергана Томова Цветкова – автореферат Рецензии: проф. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев доц. д-р Юлия Ванчева Чапарова Становища: проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян проф. д-р Димчо […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Лъчезар Тодоров Христов

  06/01/2022

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен  „доктор“ в докторска програма Административна сигурност, професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана Кандидат: Лъчезар Тодоров Христов – автореферат Рецензии: проф. д-р Велико Панчев Петров проф. д-р Иво Великов Великов Становища: проф. д.н. Илин Александров Савов проф. д-р Христо Атанасов Христов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цветалина Георгиева Анева

  23/12/2021

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология   (Германски езици  – Съвременен английски език) Кандидат: Цветалина Георгиева Анева – автореферат | EN Рецензии:  проф. д-р Румяна Балинова Тодорова | EN  доц. д-р Боряна Колева Братанова | EN  Становища:  доц. д-р Десислава Стоянова […]

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев

  06/12/2021

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност: Археология (Нумизматика) Кандидат: доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев– автореферат | EN Рецензии: проф. д.и.н. Иля Симеонов Прокопов | EN проф. д.и.н. Иван Динев Русев | EN проф. д.и.н. Константин Иванов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Снежана Стоянова Велева

  13/02/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Снежана Стоянова Велева – автореферат Рецензии: доц. д-р Генчо Василев Вълчев доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска Становища: проф. д-р Веска Митева Шошева проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска проф. д-р Снежана Христова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Снежана Стоянова Велева

  13/02/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Снежана Стоянова Велева – автореферат Рецензии: доц. д-р Генчо Василев Вълчев доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска Становища: проф. д-р Веска Митева Шошева проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска проф. д-р Снежана Христова […]