Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мирем Ерджан Ниязи – Юсуф

  29/04/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти)” от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование: 5. Технически науки Кандидат: Мирем Ерджан Ниязи – Юсуф – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Яна Миткова Николова

  29/04/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организационна сигурност в професионално направление 9.1. Национална сигурност, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана. Кандидат: Яна Миткова Николова – автореферат  | EN Рецензии: проф. д-р Мария Нейкова Кънева | EN доц. д-р Кремена Божидарова Раянова | EN Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светослава Йорданова Хайнова

  27/04/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Светослава Йорданова Хайнова Рецензии: проф. д.ик. н. Лучиян Ангелов Милков | EN проф. д-р Живка Енчева Военкинова | EN Становища: доц. д-р Божена Левон Такворян – Солакян | EN доц. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Антоанета Димитрова Тодоранова

  27/04/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Антоанета Димитрова Тодоранова Рецензии: проф. д.н. Юлия Георгиева Дончева проф. д-р Живка Енчева Военкинова Становища: проф. д-р Снежана Христова Николова   доц. д-р Багряна Рашкова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Анна Николаева Панчева-Георгиева

  30/03/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Анна Николаева Панчева-Георгиева – автореферат Рецензии: проф. д. п. н.  Марияна Николаева Булева-Петрова проф. д-р Меглена Живкова Апостолова Становища: доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – проф. д-р Нели Стойчева Димитрова

  24/03/2022

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, научна специалност Управление на образованието (Акмеология и професионалното развитие на учителите)  Кандидат: проф. д-р Нели Стойчева Димитрова – автореферат | EN Рецензии: проф. д.п.н. Ваня Спасова Георгиева | EN проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Турхан Мюмюнов Сюлейманов

  02/03/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Математически анализ” от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Турхан Мюмюнов Сюлейманов – автореферат Рецензии: проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов доц. д.н. Огнян Борисов Христов Становища: проф. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев проф. д-р Георги […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Димитър Дойчев Димитров

  02/03/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Димитър Дойчев Димитров – автореферат Рецензии: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова доц. д-р Емилия Добринова Варадинова Становища: проф. д-р Николай […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Йорданка Тодорова Стефанова

  24/02/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Йорданка Тодорова Стефанова Рецензии: доц. д-р Димка Димитрова Николова доц. д-р Ирена Димитрова Петрова Становища: проф. д.н. Иванка Тодорова Мавродиева – […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Полина Николаева Миткова

  17/01/2022

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология   (Германски езици  – Съвременен английски език) Кандидат: Полина Николаева Миткова – автореферат Рецензии: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова доц. д-р Илина Цветанова Дойкова Становища: Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева доц. д-р Галина Василева Великова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Полина Николаева Миткова

  17/01/2022

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология   (Германски езици  – Съвременен английски език) Кандидат: Полина Николаева Миткова – автореферат Рецензии: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова доц. д-р Илина Цветанова Дойкова Становища: Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева доц. д-р Галина Василева Великова […]