Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева

  23/05/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Комуникативно-компетентностен подход, мениджмънт на качеството на образователната дейност) Кандидат: доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева | EN Рецензии: проф. д-р Светлозар Петков Вацов | EN проф. д-р Галин Борисов Цоков | EN проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Росица Димитрова Давидова – Маджарова

  27/04/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Биоразнообразие, биология, здравно и екологично образование) Кандидат: доц. д-р Росица Димитрова Давидова – Маджарова | EN Рецензии: проф. д.оз.н. Соня Колева Тончева | EN проф. д.п.н. Юлия Георгиева Дончева | EN доц. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Янна Павлова Рускова

  30/03/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по музика) Кандидат: доц. д-р Янна Павлова Рускова | EN Рецензии: проф. д.п.н. Марияна Николаева Булева-Петрова | EN проф. д-р Чавдар Георгиев Сотиров | EN проф. д-р Таня Викторова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Янна Павлова Рускова

  30/03/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по музика) Кандидат: доц. д-р Янна Павлова Рускова | EN Рецензии: проф. д.п.н. Марияна Николаева Булева-Петрова | EN проф. д-р Чавдар Георгиев Сотиров | EN проф. д-р Таня Викторова […]