Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студентски съвет

  Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския […]

  Състав

  Празен Председател Иванка Благоева Кабинет: 306, Корпус 3 Телефон: 054/830 495, вътр. 151 Факултет по хуманитарни науки Димитричка Димитрова Тодорова – 3 курс, Английска филология Йълдъз Мустафа – 3 курс, Българска филология Мехмед Сали Карасали – 4 курс, Английска филология Енгин Ерханов Исмаилов – 4 курс, Журналистика Зорница Костадинова Шишкова – 1 курс, Руска филология […]

  Комисии

  Комисия по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) Комисия по учебна и научна дейност (КУНД) Комисия по култура и обществена дейност (ККОД) Комисия по международна дейност и връзки с обществеността (КМДВО) Комисията по спортна дейност (КСД) Комисия по въпроси на обучението в Добрич (КВОД) Комисия по въпроси на обучението във Варна (КВОВ)

  Студентски съвет

  Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в ШУ “Епископ Константин Преславски”. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета. Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го представя на Академическия съвет на Университета. Академическият съвет може да възрази срещу разпоредби […]