Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за дигитализация на информацията и документацията

  ПРАВИЛНИК

  НА ЦЕНТЪРА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ШУМЕНСКИЯ   УНИВЕРСИТЕТ

  „ЕПИСКОП  КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

  Общи положения

   

  Чл.   1.   С   този   правилник   се   уреждат   устройството   и   дейността   на   Центъра   за дигитализация  на  информацията  и  документацията  (ЦДИД)  към  Шуменския  университет

  „Епископ Константин Преславски” като обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение.

  Чл. 2. Този  правилникът е разработен съобразно мисията, целите и приоритетите на ШУ

  „Епископ Константин Преславски” и не може да противоречи на вътрешните и външни нормативни актове, уреждащи дейността на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

  Цел на Центъра за дигитализация на информацията и документацията

  Чл. 3. Целта на ЦДИД е да организира и администрира дейностите по създаване, интегриране и администриране на цифрова система за управление на документи и физически архив, за информационно комуникационно осигуряване дейността на факултетите, обслужващите и спомагателни звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

   

  Функции на Центъра за дигитализация на информацията и документацията

  Чл. 4. Основните функции на ЦДИД са:

  • поддържа  логическа  структура  за  описание  на  физическа  инфраструктура  във  вид„архив“;
  • поддържа модерна технология за идентификация на компонентите;
  • поддържа потребителски интерфейс;
  • поддържа и администрира възможности за достъп.

   

  Задачи на Центъра за дигитализация на информацията и документацията

  Чл. 5. ЦДИД изпълнява следните задачи:

  1. Изграждане, поддръжка и развитие на логическа структура;
  2. Осигуряване модерни технологични решения за идентификация на компонентите;
  3. Администриране  възможностите  за  достъп  към  инфраструктурата  за  обслужване дейността на основните структурни звена;
  4. Софтуерно осигуряване и контрол за осъществяване на ефективни работни процеси;
  5. Администриране  и ограничаване  на достъп по  нива  на служители в изпълнение  на Регламент (ЕС) 2016/649 на Европейския парламент и на Съвета;
  6. Предоставяне  на  отчети  за  анализи,  свързани  с  допълнително  оптимизиране  на използваните ресурси;
  7. Онагледяване и обработка на всички информационни и архивни фондове;
  8. Разпределение и индексиране на информационните и архивни единици;
  9. Създаване на логически теми и разпределението на записите в библиотеки;
  10. Създаване и поддръжка на общ регистър на идентификаторите;
  11. Проследяване  на движението на  информационни  и архивни  единици  между  ОСЗ и извън структурата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
  12. Участие  в  научни  проекти  в  сферата  на  информационните  и  комуникационните технологии в обучението;
  13. Изучаване, анализиране  и прилагане  на опита на  други  висши училища  у  нас и  в чужбина.

  Структура и управление

  Чл.  6.  Структурата  на  Центъра  за  дигитализация  на  информацията  и  документацията (ЦДИД) включва следните длъжности и съответните отговорности:

  1. Директор – назначава се от Ректора:
   • организира и ръководи дейността на ЦДИД и го представлява пред АС на ШУ;
   • следи за изпълнението по създаване, интегриране и администриране на цифрова система за управление на документи и физически архив, за информационно комуникационно осигуряване дейността на факултетите, обслужващите и спомагателни звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“;
   • представя работата на Центъра при необходимост.
  1. Системен  Администратор:
   • администрира процесите и достъпа;
   • осъществява   оперативна   връзка   с   ОСЗ   на   ШУ   по   въпроси,   свързани   с организирането дейността на центъра във връзка с поддържането на база данни;
   • извършва дейности по разработване и утвърждаването на електронни помагала за използване в процеса на работа;
   • актуализира информацията за ЦДИД, представена на сайта на ШУ.
  1. Оператор на техника
   • извършва дейности по сканиране и обработка на документи и информация;
   • съдейства на администратора;

  Преходни и заключителни разпоредби

         Чл.  7.  Правилникът  подлежи  на  актуализиране  при  промени  в  Закона  за  висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Шуменския университет.

  Чл. 8. За всички неописани в настоящия Правилник дейности по функционирането и развитието на ЦДИД се прилагат законодателните и правно- нормативни документи, произтичащи от ЗВО и решенията на АС на Шуменския университет.

  Чл. 9. Контролът върху дейността на ЦДИД се осъществява от Ректора.

   

  Правилникът     на     Центъра     за     дигитализация    на     информацията     и документацията е приет от Академическия съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с Протокол РД-05-09 от 18.05.2018 г.