Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за информационно обслужване

   

  Центърът за информационно обслужване (ЦИО) е обслужващо звено на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, което обезпечава, ръководи и координира всички информационни дейности в Университета.

  ЦИО осъществява информационното осигуряване и обслужване с помощта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) на учебната, научноизследователската и административната дейност в Университета.

  • Да изгражда модерна информационно-технологична среда, осигуряваща условия за подобряване качеството на учебната, научноизследователската и административна дейност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
  • Предоставяне на информационни услуги и ресурси на членовете на академичната общност на ШУ, чрез изграждане, осигуряване и развитие на университетската информационна инфраструктура.
  • Предоставяне на консултации и извършване на обучение на служителите и преподавателите при използването на университетските информационни системи.
  • Осигуряване на съвременни информационни услуги за подпомагане на учебната и научноизследователската дейност на Университета, включващи предоставяне на консултации за изграждане и поддържане на специализирани и учебни компютърни лаборатории, софтуерни системи за управление и подпомагане на учебния процес и научноизследователската дейност в ШУ.
  • Осигуряване на информационните системи за подпомагане на административната дейност на обслужващите административно-организационни звена на Университета.
  • Осигуряване на технологии и стандарти за електронно и дистанционно обучение; управление на правата и достъпа на потребителите; предоставяне на консултации, свързани с използване на средите за е-обучение в Университета.
  • Разработване, внедряване, администриране и интегриране на специфични, съществуващи и нови за Университета информационни системи, свързани с обслужването на учебната, научноизследователската и административна дейност.
  • Инсталиране и системно администриране на приложни информационни системи в ШУ, управление на виртуални машини, управление на конфигурации, управление на софтуерни дистрибуции и обновления, инсталиране на операционни системи в Университета, наблюдение на събития, управление на хардуерните ресурси на ШУ.
  • Управление на хардуерни конфигурации, управление на софтуерни дистрибуции и лицензии, инсталиране на десктоп операционни системи на служебните компютри на ШУ.
  • Подпомагане на академичната общност на ШУ при кандидатстване за финансиране на научноизследователски проекти, включващи използване на информационни и комуникационни технологии.
  • Разработване на политики и правила за развитие на информационните услуги в Университета.
  • Планиране и разработване на техническа документация за придобиване и доставка на компютърни и комуникационни ресурси, консумативи и резервни части за хардуер;
  • Разработване на правила и политики за сигурност на информационната инфраструктура на ШУ, включително защита от неправомерен достъп, защита на личните данни на членовете на академичната общност от публичност и използването им без разрешение на собственика.
  • Изграждане, развитие и поддържане на Университетската компютърна мрежа (УКМ), в това число базово програмно осигуряване, гарантиращо функционалността и основните мрежови услуги, а също така връзките на УКМ към други университетски мрежи и интернет.
  • Управление на мрежовото адресно пространство на УКМ; администриране и поддържане на базовите сървъри – DNS и proxy за областта на ШУ; основния домейн и поддомейн регистрациите в локалния DNS; регистрация и осигуряване на безжичен достъп за членовете на академичната общност до УКМ.
  • Осигуряване на сигурността на УКМ и достъпа до интернет;
  • Осигуряване на вътрешна и външна стационарна телефонна свързаност в Университета.
  • Обслужване на служебната група на Университета към мобилен телефонен оператор.
  • Оказване на техническа помощ, консултации и препоръки за поддържане и развитие на техническите, мрежовите и програмните системи и ресурси в основните структурни звена на Университета;
  • Предоставяне на компютърни и мултимедийни средства за учебната, научноизследователската и административна дейност, осъществявана в ШУ.
  • Осигуряване на функционалността и техническото обслужване на компютърни и комуникационни ресурси и организационната техника в ШУ.
  • Разработване и прилагане на правила и политики за използване на комуникационните ресурси на Университета.
  • Поддържане на делова комуникация с всички външни доставчици на информационни услуги, организационна техника и др. сходни, с които ШУ има установени договорни отношения.

  Организационна структура

  доц. д-р Здравко Кузманов – директор

  • Кабинет: 06, Корпус 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 252
  • E-mail: z.kuzmanov@shu.bg

  гл. ас. д-р Тасин Тасинов – заместник-директор

  • Кабинет: 06, Корпус 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 252
  • E-mail: t.tasinov@shu.bg

  инж. Надежда Иринкова – гл. координатор

  • Кабинет: 104, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 211
  • E-mail: n.irinkova@shu.bg

  Направление „Информационни системи и електронни услуги“

  Кирил Христов – експерт, проектиране и програмиране

  • Кабинет: 1, Корпус Вила, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 211
  • E-mail: k.hristov@shu.bg

  Борислав Борисов – експерт, проектиране и програмиране

  • Кабинет: 1, Корпус Вила, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 211
  • E-mail: b.t.borisov@shu.bg

  Божана Милчева – програмист, уеб сайтове

  • Кабинет: 212, Корпус 3, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 212
  • E-mail: b.milcheva@shu.bg

  проф. д-р Петър Боянов – системен администратор на Университетската платформа за обучение в електронна среда


  Направление „Системна администрация и информационна сигурност“

  Стоян Стоянов – системен администратор

  • Кабинет: 212, Корпус 3, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 212
  • E-mail: s.stoyanov@shu.bg

  Направление „Техническо обслужване и организационна техника“

  Боян Дончев – техник, компютърни системи (Корпус 1)

  • Кабинет: 104, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 311
  • E-mail: b.donchev@shu.bg

  Денис Звезделинов – техник, компютърни системи (Корпус 1)

  • Кабинет: 104, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 311
  • E-mail: d.zvezdelinov@shu.bg

  инж. Филип Любомиров – администратор, компютърни системи (Корпус 2)

  • Кабинет:304, Корпус 2, ет. 3
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 223
  • E-mail: f.lyubomirov@shu.bg

  Снежана Стойчева – администратор, компютърни системи (Корпус 3)

  • Кабинет: 212, Корпус 3, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 212
  • E-mail: s.stoycheva@shu.bg

  Направление „Дигитализация на информацията“

  Еда Закир – компютърен оператор

  • Кабинет: 04, Корпус 1
  • Телефон:
  • E-mail: e.zakir@shu.bg

   Регистрация и ползване на безжичен интернет от преподаватели и студенти

  • Корпус 1, ет. 1 – кабинет 104
  • Корпус 2, ет. 3 – кабинет 304
  • Корпус 3, ет. 2 – кабинет 212