Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Продължаващо образование

  Центърът за продължаващо образование е основно обслужващо звено на Шуменския университет.

  Дейностите на Центъра са съсредоточени в три направления:

  1. Организира и провежда краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти (16 часа/1 квалификационен кредит);
  2. Организира и провежда обучителни курсове от различен тип – за придобиване на допълнителни професионални знания и умения, за повишаване на професионални знания, умения и компетентности. Провеждането им се осъществява по заявка на потребителя. Потенциални потребители са всички заинтересовани външни лица в сферата на производството и услугите.
  3. Организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация “учител” след завършено висше образование.

  За контакти:

  доц. д-р Веселина Радева Иванова – директор
  Валя Велева – гл. координатор ЦПО
   Донка Коева – гл. специалист ЦПО
  • Телефон: +359 54 830 495 вътр. 342
  • E-mail: d.koeva@shu.bg

  Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Дейности на ДИКПО – Варна

  1. Придобиване на ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ
  2. Краткосрочни квалификационни курсове
  3. Допълнителна професионална квалификация (курсове)
  4. Специализации /ППС за III ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН/

   За контакти:

  доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – Директор
  Илка Маринова Милушева – отговорник на учебен отдел