Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • КРАТКОСРОЧНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

  Центърът за продължаващо образование към Шуменския университет организира и провежда краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти

  (16 часа/1 квалификационен кредит)

  Списък на предлаганите краткосрочни квалификационни курсове

   

  Тематиката на курсовете обхващат онези области на знанието, в които университета подготвя своите студенти: Образование; Изкуства; Педагогика; Езици; История и археология; Социална работа; Икономика; Журналистика; Биология; Биохимия; Химия; Физика; Науки за земята; Екология; Математика; Статистика; Информационни и комуникационни технологии и др.

  Тема на обучението: Избира се от приложения списък.

  Същият може да се допълва по предложение на заявителя.

  Хорариум на предлаганите курсове 16 академични часа
  Вид аудиторна заетост: лекция, семинарно упражнение, лабораторно упражнение, електронно обучение (не повече от 8 академични часа)
  Продължителност: минимум 2 дни. Обучението може да бъде изцяло в присъствена форма или до 50% от часовете – под формата на електронно обучение.

   

  Забележка: Разписът на занятията по дни и часове се съобразява със заетостта на обучаемите и преподавателя и се изготвя съгласувано от двете страни.

  Обучаващи: Научно-преподавателски състав от Шуменски университет и/или други висши училища и университети, квалифицирани в съответното професионално направление
  Финансови условия:
   цени по договаряне

   

  Когато курсът се провежда извън територията на гр. Шумен към горепосочените такси се доплаща допълнително от 5 до 10 лв. (според отдалечеността на мястото) за пътни разходи на обучаващия

   

  • сумата за курса се внася до 5 дни преди началото му по сметка на ШУ

   

  Брой участници: Обучението се извършва при събрана група обучавани от минимум 10 човека
  Участници в обучението: Обучението е предназначено за педагогически специалисти

   

  Място на провеждане: гр. Шумен, ШУ „Еп. К. Преславски“ или на място по заявка.
  Допълнителна информация: След участие и успешно завършване на обучението лицата получават Удостоверние за завършен квалификационен курс с присъден квалификационен кредит (един кредит), съгласно „Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.
  За контакт: Заявка  за предложените курсове, може да бъде подадена в Центъра за продължаващо образование, Корпус 3 на ШУ, стая  303

   

  или на e-mail: v.veleva@shu.bg

   

  Таксата се превежда по сметката на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Банковата сметка на ШУ е със следните реквизити:

  Бенефициент: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Адрес: ул. „Университетска“ 115, гр. Шумен, България

  Райфайзенбанк, клон Шумен

  IBAN: BG57RZBB91553120050509

  BIC: RZBBBGSF

  За основание да се впише: „За квалификационен курс № …….“