Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Документи за кандидатстване

  1. Заявление за допускане до участие в конкурса;
  2. Автобиография;
  3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
  4. Списък на публикациите, ако има такива.

  Заявление за кандидатстване в докторска програма на самостоятелна подготовка