Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Четвърта национална научна конференция за докторанти “Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика”