Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Четвърта национална научна конференция за докторанти “Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика”