Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Докторантска конференция “Иновации в образованието” 27-29 октомври 2017 г.