Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ – 2019