Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс лекции със семинар на тема “Основи на научното изследване”

  Уважаеми колеги,

  На 27 април 2016 г. от 8.00 ч. в зала 309 на Корпус 1 ще се проведе курс лекции със семинар на тема „Основи на научното изследване” с лектор доц. д-р Надка Николова.

  Курсът Основи на научното изследване е насочен към запознаване на докторантите с методиката на разработването и оформянето на дисертационните им проекти с оглед на конкретно поставен проблем и формирането на хипотеза. Представят се в сравнителен план възможностите на традиционно утвърдените и на модерните методи по отношение на научното изследване и анализа на конкретни явления. Разглежда се спецификата на работа с теоретични източници, върху начина на техния подбор, проучването и цитирането им. Специално внимание се обръща на технологията на записване (респ. ексцерпиране) на изходни данни, на разнообразните начини за представяне на тези данни в публикации с различни жанр и цел, както и върху спецификата на научния текст и неговото правилно езиково оформяне с оглед на научния жанр, разработван от докторантите.
  Поканваме всички докторанти и техните научни ръководители, които проявяват интерес към проблематиката на курса.

  Център за докторанти

  Публикувано на 10/03/2016