Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Съобщение от Център „Международно сътрудничество и проекти” относно EEA Grants

  Уважаеми докторанти,

  От Център „Международно сътрудничество и проекти” при Шуменски университет представяме на вниманието Ви следната покана за кандидатстване за мобилност линия на Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA Grants).

  Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследванията чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на  проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между български висши училища и техни партньори от страните-донори и чрез отпускане на стипендии за мобилност на студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.

  Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления.

  Възможностите за кандидатстване за финансиране са:
   
  1.      МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА“

  • Мобилност на преподаватели и административни служители от висшите училища и на изследователи и административни служители от научни организации, с цел: изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания, участие в конференции и семинари в една от страните на ЕИП.  Приемащите институции в страните от ЕИП  трябва да бъдат официално признати/акрeдитирани. Кандидатите за участие в индивидуална мобилност следва да подадат документите си в „Център международно сътрудничество и проекти” в срок до 01.03.2014
  • Мобилност на студенти и докторанти, записани в редовна форма на обучение в ШУ. Продължителността на периода на мобилност може да бъде от един до четири месеца в рамките на една академична година, при размер на финансовата подкрепа 1200 евро за 1 месец. Индивидуалните грантове покриват пътни разноски до 500 евро, квартирни, дневни  разноски за съответния престой, както и медицинска застраховка за пътуването.

  Минималният размер на индивидуалните грантове по този компонент е съответно 1700 евро, а максималният − 5300 евро.

  Мобилността по този компонент може да включва както обучение на студенти, докторанти и специализанти във висши училища и научни организации на приемащата страна, така и посещаване на интензивни курсове за обучение по чужд език и летни училища.

  Формулярът за кандидатстване може да намерите на: http://www.mon.bg/below/eeagrants


  Повече информация може да получите от „Центъра за международно сътрудничество и проекти” при ШУ

  Валерия Иванова
  Доц. д-р Ръмяна Тодорова – институционален координатор по програмата

  Лице за контакт с екипа на Програмния оператор по Програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП”

  г-жа Мими Данева
  Публикувано на 06/01/2014