Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Семинар за докторанти

    Във връзка с обучението на докторантите по задължителната дисциплина Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе на 12 април 2019 г. от 10:00 до 16:00 ч. в зала 209, Корпус 2 на Шуменския университет.

    Публикувано на 15/03/2019