Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • IX Национална школа за докторанти и млади изследователи на тема: „Междуличностни и междугрупови интеракции във всекидневния живот“