Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • IX Национална школа за докторанти и млади изследователи на тема: „Междуличностни и междугрупови интеракции във всекидневния живот“