Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Възможности за участие в курсове по чужд език

  В рамките на осмото издание на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (РД-08-88/01.02.2021) ще бъдат организирани курсове за достигане на следните езикови нива:

  • Английски езикниво В 1 (50 часа); ниво А 2 (50 часа)

  Преподаватели: доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева, д-р Христо Боев, преп. Цветалина Анева, доц. д-р Светлана Неделчева

  • Немски езикниво В 1.1 (60 часа)

  Преподаватели: д-р Наталия Лечева, проф. д.ф.н. Снежана Бойчева

  • Руски езикниво B 2.1, (50 часа); ниво А2 (50 часа) 

  Преподаватели: проф. д-р Елена Стоянова, ст. преп. Христина Христова, д-р Ирена Петрова

  • Турски език – ниво В 1.1 (100 часа)

  Преподавател: преп. Бюлент Кърджалъ

  Времетраенето на езиковите курсове е 2-4 седмици в периода 31.05.-30.06. 2021 (50-100 часа за езикова група). Занятията ще се провеждат в К2, присъствено, ако условията позволяват. Възможна е и смесена форма с в онлайн формат.

  В края на обучението, след успешно положен писмен изпит, университетът ще издаде сертификати на участниците в езиковите курсове за съответното ниво на владеене на езика.

  Докторантите ще имат възможност да се явят на изпит по чужд език, планиран в индивидуалния им учебен план.

  При желание за участие, моля да попълните приложената заявка на посочения адрес:

   Крайният срок за подаване на заявките e 30.04.2020.

  Допълнителна информация може да получите от ръководителя на проекта проф. д.ф.н. Снежана Бойчева на адрес: sn.boycheva@shu.bg.

  Публикувано на 29/03/2021