Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси за докторанти (ДВ, бр. 12 / 12.02.2021 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна

   

  1

  1

   

  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна 1
  Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна 1       
  Докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна 1
  Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки задочна  

  2

   

  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Методика на обучението по география от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна 1
  Докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна 1
  Докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна 1
  Докторска програма Археология (Тракийска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна 1
  Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна  

  1

  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки редовна

  задочна

  1

  1

  Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки задочна 1
  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки задочна 1

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 12/02/2021