Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.)

   

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.) за учебната 2022/2023 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

   

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

   

  1

   

  2

   

  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки  

  задочна

   

  2

  Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

  3

   

  2           

  Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

  3

   

  1

  Докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

  1

   

  1

  Докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

   

  задочна

  1

   

   

  2

  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки  редовна

   

  задочна

  1

   

  2

  Докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

   

  1

   

  1

  Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки  

  редовна

   

   

   

  1

   

   

  Докторска програма Методика на обучението по чужд език (Английски език) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

   

  1

   

   

  Докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Български език (Съвременен български език – Лексикология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна

   

  1

   

  Докторска програма Български език (История на новобългарския книжовен език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Тюркски езици (Турски език – Съвременен турски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна

   

  1

   

  Докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки  

  задочна

   

   

  1

   

  Докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна

   

  1

   

  Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки редовна

   

  задочна

  2

   

  1

  Докторска програма Журналистика (Журналистика) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки., област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки редовна

   

  1

   

  Докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование4. Природни науки, математика и информатика  

  редовна

   

   

  1

   

  Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  

  редовна

   

   

   

  1

   

   

  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна

   

   

  1

   

   

  Докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна

   

   

  1

   

   

  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки редовна

   

   

  1

   

   

  Докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки  

  редовна

   

  1

  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки редовна

   

  задочна

  2

   

  1

  Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана задочна 1
  Докторска програма Корпоративна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана редовна 1

   

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, 203

   

   

  Публикувано на 12/07/2022