Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, БР. 12/09.02.2024 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2023/2024 г.(обнародвани в ДВ, БР. 12/09.02.2024 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

  1

   

  1

  Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

  3

   

  1

  Докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

   

  задочна

  1

   

  1

  Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна

   

  2

   

  Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна

   

   

   

  1

   

  Докторска програма Методика на обучението по география от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна

   

  1

   

  Докторска програма Тюркски езици (Турски език – Съвременен турски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна

   

  1

   

  Докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование2. Хуманитарни науки редовна

   

   

  1

   

   

  Докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки  

  задочна

   

   

  1

   

  Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки задочна  

   

  1

  Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна

   

   

  1

   

   

  Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки  

  задочна

   

  1

  Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки  

   

  задочна

   

   

  1

   

  Документи се подават в ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 203

   

   

   

   

   

   

   

  Публикувано на 09/02/2024