Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730):

    думите докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки да се четат: докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика (Информационни технологии в начален етап на образованието)“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки.

    Публикувано на 19/02/2021