Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. д-р  Севджан Фикри Сабриева
  Преп. д-р Севджан Фикри Сабриева

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 3, стая 506

  Телефон: 054 830495 вътр.197

  Email: s.sabrieva@shu.bg

  Приемно време: ШУ (по време на учебните занятия) - 1 седмица и 2 седмица - петък от 8.30 часа до 16.30 часа, ДИКПО - понеделник


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по "География и биология", випуск 2002 г.

  Заемани академични длъжности

  Асистент по география на рекреацията и туризма (шифър 01.08.14) от 2006 г.

  Придобити научни степени

  ОНС "доктор" в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)", УНСС - гр. София, 20.02.2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Семинарни упражнения по следните дисциплини:

  Международни туристически организации

  Международен туризъм

  Туроператорска, агентска и транспортна дейност

  Природни туристически ресурси на България

  Антропогенни туристически ресурси на България

  Икономика и управление на туризма

  Алтернативен туризъм

  Защитени територии в България

  Туристическа инфраструктура

  Техника и технологии на екскурзоводското обслужване

  Социална и икономическа география на България

  Увод в географията

  Теоретични основи на географията

  Природна география на света

  Обща и теренна природна география на България

  Геология и геоморфология

  Регионална политика на ЕС

  Области на научни интереси

  География на рекреацията и туризма, Алтернативен туризъм, Международен туризъм, Икономика и управление на туризма.

  Специализации

  2018 - Обучение по програма Еразъм + в Klaipeda State University of Applied sciences, гр. Клайпеда, Литва

  Участия в международни и национални научни проекти

  2010 - „Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм по Българското Черноморско крайбрежие”, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”

  2011 - „Състояние и перспективи за развитие на туризма в Североизточния регион за планиране”, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”

  2012 -“Съвременни технологични аспекти за управление на регионалния туризъм (на примера на Варненска област)”, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”

  2013 - Университетски проект на тема \"Възможности за повишаване атрактивността на регионалния туризъм чрез разработване на културни маршрути по българското черноморско крайбрежие\", ШУ \"Епископ К. Преславски\"

  2016 - \"Алтернативният туризъм като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Североизточния регион за планиране\" № РД - 10 - 398/07.03.2016 г.

  2017 - \"Комуникацията като фактор за развитие на туризма\"

  2018 - Проект \"Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм\", вх. №РД-08-160/09.02.2018 г., Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\".

  2019 - Проект : \"Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението - втора част\", вх. № РД - 21 - 273/28.02.2019 г.

  2020 - Проект на ДИКПО№ 08-127/04.02.2020 г. на тема: \"Експериментиране на иновативни образотелни технологии\"

  2021 - Проект на ДИКПО№ 08-127/04.02.2020 г. на тема: \"Експериментиране на иновативни образотелни технологии\", 2 част

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ДИКПО

  Членства в научни организации

  Член на Българско географско дружество