Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Проф. д-р  Меглена Живкова Апостолова
  Проф. д-р Меглена Живкова Апостолова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 102

  Телефон: +359 988705578

  Email: m.apostolova@shu.bg

  Приемно време: Вторник 9 - 17 ч. Сряда 9-17 ч.


  1994 1994г. - "Клавирната музика на Иван Спасов до 1976г."
  2016 Апостолова, М. Пианистът – слуга или лидер в авангардната клавирна музика на ХХ век. Университетско кздателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, 278 с. ISBN: 978-619-201-93-5.
  1997 Апостолова, М. Анастас Андреев Стоянов - първият български клавирен изпълнител, педагог и композитор. Аксиос, Шумен, 1997г.
  1995 Янева, М. Параметри на стила и проблеми на интерпретацията в клавирната музика на Иван Спасов, Издателство на ВПИ "К.Преславски", Шумен, 1995.
  1995 Янева, М. Параметри на формата и драматургията в клавирната музика на Иван Спасов. В: сп."Музикални хоризонти, Извънреден брой, 1995г.
  2020 Апостолова, М. Клавирният вертикал на авангарда. – В: Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Т. ХXІV D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 593–599, ISSN: 1314 – 6769.
  2019 Апостолова, М. "Предизвикателствата на алеаторнта музика към пианиста-изпълнител" В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, Май 2019, с.
  2019 Влиянието на Констанца – талантлива пианистка и предана съпруга на Добри Войников – за процъфтяването на музикалния град Шумен. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство  „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 103–114. ISBN.
  2018 Apostolova, M. Innovation and Tradition in the composicional technics of the 20th century Avant-garde Music . In: SocioBrains ISSN 2367-5721, Journal Homepage: www: sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 45, May, 2018, p. 109 - 117.
  2018 Apostolova, M. Arnold Shonberg - the talent and the conflict in the personality of one Genius. In: SocioBrains ISSN 2367-5721, Journal Homepage: www: sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 51, November 2018, p. 457 - 463.
  2017 Apostolova, M. Teaching newest technical performing elements to the Artist-Pianist of the 21st century. В: сб. “Research themes for the learning of musical instruments”, Goiania, Brazil, 2017 г., с. 158-170.
  2017 Apostolova, M. Non-verbal communication in support of Good Discipline in a Music Lesson. In: SocioBrains ISSN 2367-5721, Journal Homepage: www: sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 34, June 2017, p. 160 - 165.
  2017 Апостолова, М. "Изпълнението на дванадесет-тонова и сериална музика за пиано" на Леонард Щайн – первата клавирно-изпълнителска дисертация. В: Списание SocioBrains, Issue 39, November 2017, с.238-243.
  2016 Апостолова, М. Джон Кейдж или как античната китайска “Книга на промените” променя изцяло музиката на ХХ век. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, Май 2016, с. 215-220
  2016 Апостолова, М. Eстетическите и педагогическите принципи на Анастас Стоянов. В: Сборника "Естетически ценности и възпитание". Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016 г., с. 108-115.
  2016 Apostova M. The role of Non-verbal Communication to Develop Good Behaviour in the Music Class”. In: Research on Humaniies and Social Sciances. Communication, Social Sciences, Arts. Peter Lang GmbH, 2016, pp 303-313. www.peterlang.com, registered at www.scopus.com. ISBN 978-3-631-69829-4 (Print). E-ISBN 978-3-631-67501-7 (E-Book) - (English).
  2015 Апостолова, М. Ролята на изпълнителя в музикалното изкуство. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, 04-09 Май 2015 , с.211-215.
  2015 Апостолова, М. Негово Величество Пианистът, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар“Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, 04-09 Май 2015, с.216-219.
  2015 Апостолова, М. Додекафоничната клавирна музика на ХХ век. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XIХ D, Шумен, 2015, с. 643-648.
  2015 Апостолова, М. Алеаторика и Додекафония - перфектното съчетание на две противоположности в клавирна музика на ХХ век. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XIХ D, Шумен, 2015, с. 648-652.
  2014 Апостолова, М. "Най-лесният курс по пиано" на Джон Томпсън в учебната практика. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, Май 2014, с. 237-242.
  2014 Апостолова, M. Нотното ограмотяване – логика и последователност - в “Най-лесният курс по пиано” на Джон Томпсън, Годишник на Шуменския Университет “Еп. К. Преславски”, Том XVIII D, Шумен, 2014, с.447-451.
  2013 Апостолова, М. Четенето и свиренето на клавирна музика от пръв поглед – важен компонент в обучението по пиано на бъдещите учители по музика. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, 16-20 Май 2013, с.160-169.
  1996 Янева, М. Композиционни техники на ХХ век и съвременните български клавирни миниатюри в педагогически аспект. Годишник на ШУ "Епископ К.Преславски", Шумен, 1996, с. 79-89.
  1994 Апостолова, М. Методически акценти при работата с учащите се над проблемите на звукоизвличането в клавирната музика на Иван Спасов. В: Сб. Юбилейна конференция, АМТИ, Пловдив, 1994 г., стр. 77-79
  2018 Апостолова, М. Влиянието на Констанца - талантливата пианистка и невероятна съпруга на Добри Войников - за процъфтяването на музикалния град Шумен. Доклад, Международната научна конференция “Музикалната дейност на енципеклопедиста Добри Войников (1833-1878)”,Шумен, 22-23 ноември 2018 г. -
  2017 Апостолова, М. Новият пианизъм на авангардната клавирна музика на ХХ век. Доклад, Кръгла маса/научен форум на тема: "Художествено-творческата дейност за формиране на бъдещия музикален педагог", Октомври 2017 г.
  2017 Apostolova, M. The Russo-Turkish war of 1877-78 and its impact on the development of the Musical culture of Bulgaria. Доклад, Международната конференция “Conflict, Healing and the Arts in the Long Nineteenth Century”, University College, Durham University, 27 май 2017 г.
  2015 Apostolova, M. Build Music Routines – three musical procedures that could help the music teacher to save time and noise”. Доклад, VIII European Conference of Social and Behavioral Sciences, 1-3 Септември 2015, Белград, Сърбия
  1993 Янева, М. Съвременни композиционно-технически системи и запознаване на студентите с тях чрез клавирното творчество на съвременните български композитори. В: Сб. Хуманизиране на педагогическия процес, Благоевград, 1993г.
  2016 Aпостолова, M. Преподавател по музикален инструмент. Лекционен курс (съкратена версия), публикуван на интернет страницата на Шуменския Университет (лична страница) за ползване от студентите, изучаващи дисциплината.
  2016 Апостолова,М. "Анастас Андреев Стоянов - първият български клавирен изпълнител, педагог и композитор", Аксиос, Шумен, 1997. В: Сборник с научни доклади "100 години от рождението на професор Асен Диамандиев". Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, 2016, с. 18. Цитирано В: Стефан Хърков "Участието на Асен Диамандиев в Националната музикалнопедагогическа конференция през 1955 г.", с. 14-22.
  2020 Участие в Кръгла маса „Художествено-творческа дейност и професионално развитие“ през май 2020, организирана от катедра ПОМ, ПФ, на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“.
  2020 Организация, подготовка и председател на журито на онлайн конкурс „Пиано Аморе“ към катедра ПОМ, ПФ, на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“.
  2020 Организация, подготовка и председател на журито на онлайн конкурс „Пиано Аморе“ към катедра ПОМ, ПФ, на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“.
  2016 08.04.2016 г. Участие в концерта по случай 45 годишнината на Шуменски университет и 85 годишнината от рождението на Венета Вичева, гр. Шумен.
  2016 21.04.2016 г. Пиано рецитал изнесен в Норвежката Музикална Академия, “Gunnar Saeving”, грaд Осло, Норвегия;
  2016 23.03.2016 г. Пиано рецитал изнесен в Университет “Казимир Велики”, зала “Collegium Copernicanum”, град Бодгошч, Полша
  2015 26.06.2015 Пиано Рецитал на откриването на Комплекс “Овеч” гр. Провадия.
  2015 08.10.2015 Пиано рецитал и лекция “The first steps of Bulgarian Piano Music” изнесен в Музикална Академия “Григ”, Университет Берген, гр. Берген, Норвегия
  2013 Осми международен фестивал "Среща на студентските хорове" , 17-18. 04. 2013 г. - Участие с Академична хорова формация в Американски университет в България, гр. Благоевград
  2011 Концерт по случаи Кралската сватба на принц Уилиям, резиденция на Британския посланник в Лилонгве, Малави, 2011.
  2010 Концерт на Международния Фестивал “BUSARA” – Стоун Таун, Занзибар, Февруари 2010
  2010 Концерт в Малък Театър, Лилонгве и реализирано първо изпълнение на “Български Народни Хора” от Анастас Стоянов в Малави (и първо изпълнение на континента Африка), 2010.
  2010 Концерт по случаи Националния ден на Обединеното Кралство, резиденция на Британския посланник в Лилонгве, Малави, 2010
  2009 Концерт в Музикалната Академия в Занзибар пред Посланника на Швеицария в Танзания и други дипломатически представители – Октомври 2009.
  2009 Концерт-запис в Националната Телевизия на Танзания – Ноември 2009.
  2009 Участие в Международния Фестивал “Кизим Кадзе”, Занзибар, 2009
  2008 Главен художествен pъководител на мюзикала "Синдбад плува отново", Международно училище "Насийм", Бахрейн, 2008.
  2008 - Участие (половин програма) в концер-честване на композитора Majeed Marhoun към Бахрейнския Музикален Фестивал с първо ичпълнение на клавирното му произведение “Вароации върху тема” оп. 57 в Центъра за култура “Шейх Ибрахим, гр. Мухарак, Бахрейн, на 16 март 2008г. ( https://www.youtube.com/watch?v=Klda3uPQDeU )
  2007 Главен художествен pъководител на музикалното шоу "Незабравима нощ", Международно училище "Насийм", Бахреин, 2007.
  2004 Главен художествен pъководител на мюзикала "Снежанка и седемте джуджета", Международно училище "Рифа скул", Бахрейн, 2004.
  2003 Главен художествен pъководител на мюзикала "Ловцът на плъхове", Международно училище "Рифа скул", Бахреин, 2003.
  1997 Клавирен рецитал, 1.Април 1997г, гр. Никозия, Кипър
  1997 Клавирен рецитал, 8 Април 1997г, зала Фамагуста гейт, гр. Никозия, Кипър
  1997 Клавирен рецирал, 30 Май 1997 г., къща-музей "Панчо Владигеров", Шумен
  1997 Клавирен рецитал, 26 Март 1997 г., читалище "Добри Войников", Шумен
  1997 Откриване (първи концерт) на фестивала за класическа музика, 7 Април 1997 г, гр. Ларнака, Кипър
  1997 Концерт в частното клавирно училище на мисис Нефен Нихаелидис, 12 Април 1997, гр. Лимасол, Кипър
  1996 Първи концерт от Фестивала на класическата музика, 2 Април 1996 г., гр. Ларнака, Кипър.
  1996 Тържествен Юбилеен Концерт, 30 Октомври 1996г., зала читалище "Добри Войников", гр.Шумен
  1996 Първо изпълнение на клавирна тетрадка "Български народни хора" от Анастас Стоянов, 1 Ноември 1996 г., залa Оkръжна библиотека, гр. Шумен
  1996 Първо изпълнение на клавирна тетрадка "Български народни хора" от Анастас Стоянов, 1 Ноември 1996 г., залa Оkръжна библиотека, гр. Шумен