Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Доц. д-р  Лилия Цветанова Лозанова
  Доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 210

  Телефон: 054 8308495 вътр.116

  Email: l.lozanova@shu.bg

  Приемно време: , сряда -10 и 30 ч. -13 ч. Консултации : първа седмица вторник (10 и 20-17 и 20 ч.) и сряда (7 и 50 - 14 и 50 ч. ) ; втора седмица сряда (10 и 20 -17 и 20 ч.) и четвъртък(7 и 50 -14 и 50 ч. )


  Завършен университет, специалност

  Великотърновски университет ”СВ. СВ. Кирил и Методий”. Специалности „Начална училищна педагогика” -1994, „Европейска интеграция” -2007 г.

  Втори специалности „Психология”, „Журналистика” , „Издателска и полиграфическа дейност”.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  • Журналист в областните всекидневници за В.Търново „Янтра Днес” (1998 -2007 г.); «Борба» (2007 – 2009 г);

  • Редактор и журналист на великотърновското издание на вестник «Анонс» на белгийската медийна група «Россел Медия България» ЕАД. (2007 – 2009 );

  • кореспондент на «Агровестник» - 2009 г.

  • докторант в катедра «Педагогика» на ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий» (02.2010 – 02. 2013 ).

  - Журналист и кореспондент за области В. Търново и Шумен на Националният седмичник „Строителство имоти” - 2013 г.

  Заемани академични длъжности

  - Доцент в ДИКПО- Варна, Катедра „Науки за образованието” ,на ШУ „Епископ Константин Преславски” - август 2020 г.

  - Доцент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 13.11.2017 г.

  - Главен асистент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 01.01.2015 г.

  - Асистент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски”- март 2012 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по "Теория на възпитанието и дидактика", февруари 2014.

  Водени лекции и/или упражнения

  - Упражнения

  Увод в педагогиката;

  - Теория на възпитанието;

  - Училищна хигиена;

  - Педагогика.

  Лекции

  - Увод в педагогиката;

  - Теория на възпитанието;

  - Медийна педагогика;

  - Училищна хигиена.

  Области на научни интереси

  - История на педагогиката и българското образование;

  - Сравнително образование;

  - Теория на обучението;

  - Семейна педагогика;

  - Медийна педагогика.

  Участия в международни и национални научни проекти

  2013 г. Проект на ВТУ ”СВ. СВ. Кирил и Методий” - „ Развитие на академичния състав на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”.

  2013 г.. Проект на ШУ „Епископ Константин Преславски“ - „Мениджмънт на приобщаващото образование“, 2013

  2014 г..Проект „Студентски практики“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2013

  4.2014 г. – 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението

  5. Проект RD 10 656 / 2015 г.

  6. Проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” , експерт „Връзки с обществеността”.

  на възрастни.

  -Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема BG051PO001-3.1.03 (проект учител).

  2015 г. Университетски проект № РД 08 295.

  2015 г. Проект №РД - 08- 295/ 12.03.2015 г. от параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  2016 г. Студентски практики.

  2016 г. № РД -08-138 / 08. 02. 2016 г. „ Мениджмънт на качеството на образование“.

  2017 г. „Проблеми на българското образование в контекста на новата нормативна уредба“

  2017 Проект № РД -08-82/03.02.2017 от параграф на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  2018 г.Вътрешноуниверситетски проект № РД-08-135/07.02.2018 г. на ШУ

  2018 г. Сдружение „Българска агенция за развитие” - Проект „Усъвършенстване на компетенциите на обучителите за днешния и утрешния пазар на труда” - „SkillsUp“ (2016-2018), обучаем.

  2018 г.Сдружение „Българска агенция за развитие” - Проект “Осведоменост и здравна грамотност за здрава Европа” - „HealEU“ (2016-2018),обучаем.

  2020 г. Проект РД-08-158/05.02.2020 г.

  2021 г. Проект „Обсерватория за медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ („MELIA OBSERVATORY .Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy„ -2020-2022), INTERREG ( Danube Transnational Programme), експертно интервю.

  2021 г. Обучение за ментори по медийна грамотност на възрастни хора, по проект проект “SMART – регионални общности”, в рамките на инициатива на мрежовата организация TechSoup Europe със съдействието на Funky Citizens и Коалиция за медийна грамотност (КМГ). Сертификат.

  2021 г. Серия онлайнсеминари „Журналистическо писане за деца“ на „К-медия“ , Книговище.бг.

  2021 г.Обучение „Онлайн медийна грамотност“, предназначен за учители - проект “SMART – регионални общности”, с подкрепата на програмата за малки грантове Alumni TIES на Държавния департамент на САЩ, и на кампанията “Дни на медийна грамотност 2021”.

  2021 г.Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет,

  вх. номер: РД-08-115/3.02.2021 год../ Договор РД-21-098/303.2021 г. (Optimization of the applied and analytical functions of the Center for Career Development of the University of Shumen ),

  Членства в научни организации

  Съюз на българските журналисти