Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Проф. д.ф.н. Антоанета Петрова Алипиева
  Проф. д.ф.н. Антоанета Петрова Алипиева

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон: 0899 907 905

  Email: a.alipieva@shu.bg

  Приемно време: понеделник 13 - 16 часа


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", българска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1978 – 1989 – учителка по български език и литература в Първа езикова гимназия с преподаване на английски език - гр. Варна

  Заемани академични длъжности

  1989 г. – след спечелен конукрс - назначена за асистент по методика на литературата в ИПКУ „Д-р Петър Берон” към ШУ „Еп. К. Преславски”

  1992 г. – повишена в звание старши асистент

  1995 г. – повишена в звание главен асистент

  09. 03. 2000 – придобива научното звание „доцент”

  01. 01. 2012 - придобива научнотото звание "професор"

  Придобити научни степени

  29. 12 1996 – придобива образователната и научна степен „доктор”

  Протокол №5 от 05.03.2008 – придобива степен Доктор на филологическите науки

  Водени лекции и/или упражнения

  Нова и най-нова българска литература

  Културни идентичности на туристическия контингент

  Културната карта на България

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Гост-лектор на университетите:

  Одески държавен университет имени Мечникова – 1996

  Киевски славистичен университет – 2008

  Белградски университет – 2009

  Университет в Букурещ - 2013

  Одески държавен университет имени Мечникова, Украйна, Държавен университет в Измаил - 2014

  Участие по програмата Еразъм – университет в Лодз, Полша (2010); Анкарски университет (2011); Карловия университет в Прага (2012); Национален университет в Будапеща, Унгария (2013); Тракийски университет, Одрин, Турция (2014); Айдън Университет, Истанбул, Турция (2015); Университета "Адам Мицкевич" в Познан, Полша (2016)

  Участия по програма CEEPUS - Университета в Загреб (2016)

  Области на научни интереси

  Българска литература

  Литературна критика

  Специализации

  Научна специализация в СУ "Св. Климент Охридски" (история на българската литература) - 1983/ 1984

  Участия в международни и национални научни проекти

  - Ръководител на ежегодните летни семинари по български език, литература и култура с участници от Молдова, Сърбия, Украйна, Казахстан и Румъния (по постановление № 103 към МОМН)

  - Участник в проект "Литературата на НРБ" към НБУ

  - член на ред колегията на списание: LITERATURA – KULTURA, университета в Лодз, Полша

  - координатор за ШУ на проект CEEPUS CIII-RO-0014-09-1314

  - член на редколегията на списание "Одеская болгаристика"

  Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education

  4th INTERNATIONAL CONGRESS ON EARLY PREVENTATON IN CHILDREN WITH VERBAL COMMUNICATION DISORDERS

  ERASMUS координатор към ДИКПО

  Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики" , 2014

  Проект „Квалификация на кариерното развитие BG051P0001-3.1.03-0001- неключов експерт, 2014

  Member of the Scientific Committee - Reviewer for HASSACC 2015

  Перекрестки славянских культурь - Москва, ГАСК, 2015-2016, B ОГРН 1027739119561,ИНН/КПП 7705001020/770501001 G0

  Заемани ръководни позиции

  2004 г. - заема длъжността зам.-директор на ДИПКУ- Варна

  2008 г. – заемa длъжността в.и.д. директор на ДИПКУ- Варна

  2012 г. - заема длъжността зам.-директор на ДИКПО- Варна

  Членства в научни организации

  Член на Сдружението на българските пиксатели

  Асоцииран член на изследователския екип на научно-изследователсата програма на департамент "Нова българистика" на НБУ "Литературата на Народна република България" (1946-1990)

  Член на Комисия "Международни дейности" при Славянска литературна и артистична академия

  Държавни и/или научни награди

  Диплом от Международный литературный фестиваль "Руские мифы" 2013