Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Проф. д.п.н.  Николай Стоянов Колишев
  Проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО, стая 83

  Телефон: +359889254595

  Email: n.kolishev@shu.bg

  Приемно време: В ДИКПО: понеделник - 9.00 - 11.00, вторник - 12.00 - 14.00; В Колеж - Добрич: сряда - 9.00 - 17.00, четвъртък - 9.00 - 17.00


  Завършен университет, специалност

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност педагогика, втора специалност философия, 1988 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  учител по обществознание в СОУ "В. Танев", гр. Пловдив, 1988-1989 г.

  докторант в Тулски държавен педагогически университет "Л. Н. Толстой", Русия, 1989-1993 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент, 1994 г.; гл. асистент, 1995-2006 г.; доцент, 2006 г.; професор, 2014

  Придобити научни степени

  доктор по педагогика, 1993 г.; доктор на педагогическите науки, 2016

  Водени лекции и/или упражнения

  педагогика, дидактика, теория на възпитанието, методика на емпиричните педагогически изследвания

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2011 и 2012 г. в Педагогически колеж в гр. Нарва, Естония, по секторна програма за преподавателска мобилност "Еразъм"

  Области на научни интереси

  педагогическите умения на учителите - целеполагане в обучението, стратегии за учебно мотивиране, взаимоотношения в процеса на обучение, индивидуализация и диференциация на обучението, достъпно преподаване, систематизация на учебния материал, контрол и оценка на учебните постижения, възпитателни умения на учителите

  Участия в международни и национални научни проекти

  1. 2009: Национален проект \"Училище на две скорости, Компонент 1: Без звънец.

  2. 2013-2014: Национален проект BG 051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ ОПРЧР. Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години; 2014 г., обучител.

  3. Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики\", 2014 г., наставник.

  4. BG051 РО001-3.1.03-001„Квалификация на педагогическите специалисти” ОПРЧР. Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години; 2014 г., обучител.

  5. BG 051 РО001-3.1.03-001 „Квалификация на педагогически специалисти” ОПРЧР. Провеждане на едногодишно специализиращо

  Обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация по чужд език, за детски и начален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител” и „учител по информатика и информационни технологии” с оглед на професионално израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си; 2014 г,; обучител.

  6. 2014: BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” 2014 г.; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”; обучител.

  Заемани ръководни позиции

  зам.-директор на ДИПКУ, 1999-2001 г.

  Организационна дейност

  член на Съвета на департамента, член на Общото събрание на Шуменски университет, член на Контролния съвет на ШУ