Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Илиян Стефанов Ризов
  Гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО-Варна, стая 85

  Телефон: 0897900950

  Email: il.rizov@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 14 до 16 ч. и четвъртък от 14 до 16 ч. в ДИКПО; сряда, първа седмица от разписа на ШУ, от 09 до 17 ч. в Педагогически факултет, зала 209


  Завършен университет, специалност

  СУ "Св.Климент Охридски", специалност "Педагогика", втора специалност "Философия"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1987-1988 Възпитател в ДДЮ, с. Долец, община Попово

  Заемани академични длъжности

  1989 Асистент по педагогика

  1997 Главен асистент по педагогика

  Придобити научни степени

  2010 Доктор по педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Педагогика

  Теория на възпитанието

  Дидактика

  Гражданско образование

  Интеркултурно образование

  Педагогическа психология

  Области на научни интереси

  Гражданско и интеркултурно образование.

  Интерактивно обучение.

  Обучение по правата на детето.

  Превенция на рисковото поведение.

  Социална педагогика.

  Приобщаващо образование.

  Участия в международни и национални научни проекти

  2020 - 2021 Проект по Програма „Млади ромски педагози“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).

  2020 Вътрешно-университетски проект „Експериментиране на иновативни образователни технологии” (№РД 08 - 127 от 04.02.2020г.)

  2019 Национален проект „Заедно за всяко дете“, Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”, МОН, 2019г.

  2019 Вътрешно-университетски проект „Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението - втора част“ (РД-21-273/28.02.2019г.);

  2017-2019 Проект „Helping Ourselves Prevent Exploitation“ (HOPE), Кофинансиране от Програма „Дафне“ на Европейския съюз;

  2018-2020 Проект „Детска къща в квартала“ (Овластяване на семейства и общност в грижата за ранно детско развитие), Финансиране: „ОАК”;

  2018 Вътрешно-университетски проект „Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението“ (РД-08-168/09.02.2018г.);

  2018-2019 Проект „Стъпка напред“ (Мобилна социална работа с млади хора от уязвими групи), Финансиране: „Агнес Филипине Валтер” (Германия);

  2016-2018 Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” на Министерство на здравеопазването (координатор за област Варна и област Добрич);

  2015-2018 Проект „Център за взаимопомощ на приемни родители”, Финансиране: „Акцион Менш”;

  2014-2018 Проект „Център за ранно детско развитие (Мобилна детска градина)”, Финансиране: Приятелски кръг на СА „Св.Андрей” и Фондация „Кирил Георгиеф” (Германия);

  2014 Проект „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви”; BG051PО001-3.1.03-0001;

  2013 - 2016 Проект „Мобилна работа за самопомощ на млади ромски родители със специални социални трудности” , Финансиране: „Акцион Менш”;

  2013 - 2016 Проект „Нови територии за мобилна работа с юноши”, Финансиране: „Реновабис”;

  2004 - 2015 Проект „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (на възраст 15-25 години) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността” (Министерство на здравеопазването);

  2013 Проект - „Разработване на методология за превенция на рисковото поведение сред младежи от ромска общност”, финансиране: Община Варна;

  2013-2016 Проект - „Подкрепа на родителството”, финансиране: Фондация ОАК и фондация „Лале”;

  2013-2015 Проект -„Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност” – Компонент 5 на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” на Министерство на здравеопазването.

  2013 Проект - „Програма за мобилна работа в общността на младежи (15-25 г.) с проблемно поведение”, финансиране: Община Варн;

  2008-2019 - Ръководител на „Център за приемна грижа” - делегирана дейност на Община Варна;

  2011-2014 Проект: „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България” (Национална комисия за борба с трафика на хора);

  2010-2012 Проект „Мобилна работа с юноши” („Aktion Mensch”, Социална Асоциация „Св.Андрей”);

  2010-2012 Проект „Превенция на изоставянето на деца от ромска общност” (Сдружение „Съучастие”, Фондация „Лале”);

  2012 Проект „Обща оценка на риска сред малцинствени общности в контекста на проблема „проблемна употреба на психоактивни вещества” и „трафик на хора” (Община Варна, сдружение „Съучастие”);

  2011 Проект „Превенция на трафика на хора от ромска общност, включително на бременни жени с цел продажба на бебета” (Национална комисия за борба с трафика на хора, сдружение „Съучастие”);

  2010-2013 Проект „Превенция на кръвно и полово предавани инфекции сред високо рискови групи (Община Варна, сдружение „Съучастие”);

  2008-2010 Проект „Създаване и функциониране на Център за превенция на рисковото поведение в ромската общност” (фондация „Лале”, сдружение „Съучастие”);

  2008 Проект „Издаване на периодичен електронен дайджест с информационно - образователни материали по превенция на наркоманиите” (Община Варна, сдружение „Съучастие”);

  2008 Проект „Стандарти за прилагане на подхода “Умения за живот” в разработването на училищни програми за превенция на рисковото поведение на учениците от V – VII клас (12-14 г.)” (Департамент за повишаване квалификацията на учителите - Варна, Община Варна);

  2008 Проект : „Качествено проучване на употребата на психоактивни вещества сред 12-18 годишни роми, живеещи в условията на високо рискова среда” (Община Варна, сдружение „Съучастие”);

  2006 „Възможности за интеграция на ромите в България чрез професионално образование и обучение” (Naric UK, Нарик, Великобритания);

  2004 Проект: „Новите учебници за първи клас – мониторинг и оценка в реални условия” (фондация „Отворено общество”, Регионален инспекторат по образованието - Варна);

  2002-2003 Проект „Превенция на изоставането на деца от малцинствен произход в с.Каменар (общ.Варна)” (Световна банка, сдружение „Съучастие”).

  Държавни и/или научни награди

  2019 - Първа награда в Национален конкурс за Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера, 2018г.

  2013 - Първа награда в Национален конкурс за Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера, 2012г.

  2000 - Международен конкурс на BMW за интеркултурно учене (BMW Award for Intercultural Learning) Награда за принос в развитието на интеркултурното образование. Наградата е присъдена за създаването на Програма за развитие на междукултурен опит на учениците в началното училище – “РаМО”.