Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Мариана Иванова Минчева - Ризова
  Гл. ас. д-р Мариана Иванова Минчева - Ризова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО-Варна, стая 85

  Телефон: 0897989190

  Email: m.mincheva-rizova@shu.bg

  Приемно време: вторник от 14 до 16 ч. и четвъртък от 14 до 16 часа в ДИКПО; сряда, първа седмица от разписа на ШУ, от 13 до 17 ч. в Педагогически факултет, зала 209; четвъртък, втора седмица от разписа на Колеж - Добрич, от 08 до 16 часа в Колеж - Добрич, зала 208.


  Завършен университет, специалност

  СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика", втора специалност "Философия"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1986 – 1996 Учител по философия, естетика, психология, етика, философия на правото, логика в СОУ “Г. Милев” – Варна

  Заемани академични длъжности

  1996 Асистент по педагогика в Департамент за повишаване квалификацията на учителите “Д-р П.Берон” - Варна

  2000 Главен асистент по педагогика

  Придобити научни степени

  2014 Доктор по педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Педагогика

  Теория на възпитанието

  Дидактика

  Гражданско образование

  Интеркултурно образование

  Педагогическа психология

  Обща и възрастова психология

  Области на научни интереси

  Гражданско и интеркултурно образование

  Обучение по правата на детето

  Сексуално образование

  Философия за деца

  Позитивно общуване

  Ранно детско развитие

  Участия в международни и национални научни проекти

  2020 Вътрешно-университетски проект „Експериментиране на иновативни образователни технологии” (№РД 08 - 127 от 04.02.2020г.)

  2019 Национален проект „Заедно за всяко дете“, Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование", МОН, 2019г.

  2019 Вътрешно-университетски проект „Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението - втора част“ (РД-21-273/28.02.2019г.)

  2018 - Международен проект HOPE (Helping Ourselves Prevent Exploitation JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9873) – обучение на пиър-ментори за работа с връстници по превенция на сексуалната експлоатация Инициативата е кофинансирана от Програма Дафне на Европейския съюз;

  2018 Вътрешно-университетски проект „Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението“ (РД-08-168/09.02.2018г.);

  2017- Международен проект HOPE (Helping ourselves prevent exploitation) – обучение на пиър-ментори с познавателни затруднение за работа с връстници по превенция на сексуалната експлоатация. Инициативата е кофинансирана от Програма Дафне на Европейския съюз. Времетраене на проекта 2017-2019;

  2014 - Проект № BG051 РО001-3.1.03-001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОПРЧР, „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“;

  2013 - Проект „Разработване на методология за превенция на рисковото поведение сред младежи от ромска общност”, финансиране: Община Варна;

  2013-2016 - Проект „Подкрепа на родителството”, финансиране: Фондация ОАК и фондация „Лале”;

  2013-2016 - Проект „Мобилна работа за самопомощ на млади ромски родители със специални социални трудности” , Финансиране: „Акцион Менш”;

  2013-2016 - Проект „Нови територии за мобилна работа с юноши”, Финансиране: „Реновабис”;

  2012-2013 - Проект „Програма за мобилна работа в общността на младежи (15-25г.) с проблемно поведение” (Община Варна, сдружение "Съучастие");

  2008 - Ръководител на Проект "Стандарти за прилагане на подхода “Умения за живот” в разработването на училищни програми за превенция на рисковото поведение на учениците от V – VII клас (12-14 г.)” (Департамент за повишаване квалификацията на учителите - Варна, Община Варна);

  2006 - Образователна инициатива за междуполово разбирателство”, (Община Варна, сдружение "Съучастие");

  2004-2005 Проект “Мониторинг на етноцентризма в началното образование” (ШУ "Епископ Константин Преславски");

  2003 - Проект “Новите учебници за Първи клас – мониторинг и оценка в реални условия”, финансиран от Фондация “Отворено общество” (РИО на МОН – Варна, фондация "Отворено общество");

  2001-2003 - Координатор на Проект “Европейска мрежа за подкрепа на равните права между жените и мъжете” в рамките на програма “Леонардо” на Европейския съюз (Кастелунски университет “Джеймс І” - Испания, сдружение "Съучастие");

  2002 - Проект "Обучение на начални учители за работа по правата на детето с мултиетнически класове" (Програма MATRA на Посолството на Кралство Холандия, сдружение "Съучастие");

  2000 - Проект “Модели за обучение по правата на детето” (Световната банка, сдружение "Съучастие");

  1996-1997 - Проект : “Дидактически модели на обучението по философия в средното училище” (Международната асоциация на преподавателите по философия).

  Държавни и/или научни награди

  2000 - Международен конкурс на BMW за интеркултурно учене (BMW Award for Intercultural Learning) Награда за принос в развитието на интеркултурното образование. Наградата е присъдена за създаването на Програма за развитие на междукултурен опит на учениците в началното училище – “РаМО”.