Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Мариана Иванова Минчева - Ризова
  Гл. ас. д-р Мариана Иванова Минчева - Ризова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО-Варна, стая 85

  Телефон: 0897989190

  Email: m.mincheva-rizova@shu.bg

  Приемно време: вторник от 14 до 16 ч. и четвъртък от 14 до 16 часа в ДИКПО; сряда, първа седмица от разписа на ШУ, от 13 до 17 ч. в Педагогически факултет, зала 209; четвъртък, втора седмица от разписа на Колеж - Добрич, от 08 до 16 часа в Колеж - Добрич, зала 208.


  2014 Модели за сексуално образование на ученици от VI-VII клас
  2018 Минчева-Ризова М., Ризов, Ил. и Н. Димитрова. Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението. Университетско издателство. Шумен, 2018.
  2010 Минчева-Ризова, М. Несъстоялото се порастване или накратко за затруднените родители, детската градина и за детето между тях. Варна, 2010.
  2005 Минчева-Ризова, М. и др. Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І – ІІ клас). Шумен, 2005.
  2004 Минчева-Ризова, М. и др. Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас. Варна, 2004.
  2002 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов. Образователен подход “Умения за живот”: Развитие на личностни и социални умения в училище. С., Отдел за социално развитие към ООН, 2002.
  2019 Минчева-Ризова, М. и Ил. Ризов. Проблемът „сексуална експлоатация“ – факти, изводи и очаквания за образователни и социално-педагогически иновации//Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2019, с.423-433.
  2018 Mincheva – Rizova, М. What parents expect from kindergarten for their kids. Knowledge -International Journal. Scientific Papers, Vol 26.2., p 507, Skopje, 2018, ISSN 2545-4439.
  2017 Mincheva-Rizova, M. Integrative potential of first grade textbooks in environment. Knowledge-International Journal, Vol 19.2. Skopje 2017, 661-667
  2015 Минчева - Ризова, М. и Ил. Ризов. Интерактивни модели за обучение на деца от предучилищна възраст, насочени към интегративно развитие на социални и познавателни умения // Интерактивно обучение и квалификация на учителите, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".
  2014 Минчева-Ризова, М. Детската градина като тема за разговор между родители и деца // Годишник на ШУ, том ХVIII D, Педагогически факултет, Ш., 2014.
  2003 Минчева-Ризова, М. От онтологичното начало към съвременната образователна реалност в диалога за равноценноста на половете. - Педагогика, 2003, №7.
  2002 Минчева-Ризова, М. Правата на детето – като методология на гражданското образование и предмет на учебно познание. - Философия, 2002, №5-6.
  1995 Минчева-Ризова, М. и др. Развитие на уменията и нагласите в резултат на работата с програма “Съучастие”. - Възпитанието - в какъв образ? Варна, 1995.
  1995 Минчева-Ризова, М. и др. Изграждане на увереност в себе си. - Възпитанието - в какъв образ? Варна, 1995.
  1995 Минчева-Ризова, М. Човекът – пред нарушената хармония на своето мъжко и женско начало. - Възпитанието - в какъв образ? Варна, 1995.
  1995 Минчева-Ризова, М. и А. Апостолова, Етикетът – освобождаващата сила на добрите обноски. - Възпитанието - в какъв образ? Варна, 1995.
  1993 Минчева-Ризова, М. и др. Идентификация и обратна връзка в общуването. - Отворено образование, 1993, №1.
  1993 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов, Училището и прагматичното хуманитарно познание. - Училище, 1993, № 11.
  1992 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов, Програма “Съучастие”. - Програмен годишник по философия, етика, право, логика, световни религии и гражданско учение. София, 1992.
  2020 Mincheva – Rizova, M. and Il. Rizov. Does the game disappear in kindergarten? – The Power of Knowledge. Scientific Papers, Vol. 42.2, p. 333, Skopje, 2020, ISSN 2545-4439.
  2011 Минчева-Ризова, М. Детската градина – между правата и правилата. - Сборник научни трудове. Шумен, І, 2011.
  2008 Минчева-Ризова, М. и др. и др. Програма „РаМО” – една изгубена възможност. - Многообразие без граници. С., 2008.
  2005 Минчева-Ризова, М. Училището като посредник в интеркултурния диалог между двата пола. - Образование и толерантност. Шумен, 2005.
  2005 Минчева-Ризова, М. и др. Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас. - Качеството на образованието – дидактически измерения. С., 2005.
  2005 Минчева-Ризова, М. Някои ограничения на здравния подход и джендър подхода за конструиране на програмите за сексуално образование. - Качеството на образованието – дидактически измерения. С., 2005.
  2004 Минчева-Ризова, М. Цивилизационно развитие на отношението към пола и сексуалността. - Образование и изкуство. Шумен, І, 2004.
  2004 Минчева-Ризова, М. и др. Модел за оценка и мониторинг на учебниците в реални условия. - Образование и изкуство. Шумен, ІІ, 2004.
  2001 Минчева-Ризова, М. и др. Моделът “РаМО” – възможности за интеркултурен диалог в началното училище. - Българското образование между традицията и бъдещето. Варна, I, 2001.
  2001 Минчева-Ризова, М. Посредници в диалога за равноценността на половете. - Антропология - педагогика - ергономия. Варна, I, 2001.
  2001 Минчева-Ризова, М. и др. Правата на детето като предмет на учебно познание. - Стратегии за осигуряване и оценяване качеството на средното образование. Варна, ІІ, 2001.
  2000 Минчева-Ризова, М. Проблеми и противоречия в методологията на програмните модели за сексуално образование. - Българското образование между традицията и бъдещето. ІІІ, Варна, 2000.
  1998 Минчева-Ризова, М. Някои ограничения на здравния подход при конструиране на сексуалното образователно съдържание. - Квалификацията на учителите - реалности и перспективи. Варна, І, 1998.
  1993 Минчева-Ризова, М. и др. Компютризацията в образованието - тревоги и очаквания - Обновяване на педагогическия процес. Варна, 1993.
  2018 Минчева-Ризова, М. и Ил. Ризов. Да играем заедно. 100 игри за развитие на личностни и социални умения. Варна, 2018.
  2016 Минчева - Ризова, М. и Ил. Ризов, Да играем заедно. Варна, 2016.
  2009 Минчева-Ризова, М. и кол. Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в начална училищна възраст. Ръководство за учителя. Второ преработено и допълнено издание, Варна, 2009.
  2006 Минчева-Ризова, М. Развитие на умения за междуполово разбирателство. Ръководство за учителя. Варна, 2006.
  2004 Минчева-Ризова, М. и др. Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в начална училищна възраст. Ръководство за учителя. Варна, 2004.
  2000 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов. Модели за обучение по правата на детето (I-IV клас). Варна, 2000.
  2000 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов. Образователна програма за развитие на междукултурен опит (Програма “РаМО”): Методическо ръководство. София, 2000.
  2000 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов. Най-лични различни истории: Помагало за самостоятелна работа на ученика по програма “РаМО”. София, 2000.
  1993 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов. Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър: Учебно помагало за гражданско образование, личностно и социално развитие на учениците от VІІ – ІХ клас. Второ издание, София, 1993.
  1992 Минчева-Ризова, М. и Ил. Ризов. Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър: Учебно помагало за гражданско образование, личностно и социално развитие на учениците от VІІ – ІХ клас. Първо издание, Варна, 1992.
  1992 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов, Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър. - Отворено образование,1992, №5-6, с.139-152; 1993, №1, с.42-72; 1993, №2, с.60-69; 1993, №3, с.76-89; 1993, №4, с.74-86; 1993, №5-6, с.73-101.
  2018 Минчева-Ризова M. Несъстоялото се порастване или накратко за затруднените родители, детската градина и за детето между тях, с.53, Варна, 2010. Цитирано от Rizov, Il. School development – key these in search of change. Knowledge -International Journal. Scientific Papers, Vol 26.2., p 501, Skopje, 2018.
  2018 Минчева-Ризова, М. и кол. Интерактивни модели за развитие на лични и социални умения в начална училищна възраст. Варна, 2004. Цитирано в: Атанасова, Н. Интерактивно групово и проектно обучение лице в лице (теоретико-приложни аспекти). Пловдив, 2018. ISBN: 978-619-236-034-4. (Цитатът е на с.10)
  2018 Минчева-Ризова, М. и Ил. Ризов. Модели за обучение по правата на детето (I-IV клас). Варна, 2000. Цитирано от Легурска, М. (2018) Гражданско образование в детската градина и началното училище. С., Университетско издателство „Св.Кл.Охридски“, с.71.
  2018 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов. Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър. Учебно помагало. Второ издание, С., Булвест-2000, 1993. Цитирано от Желязкова – Тея, Т. и М. Банчева (2018) Ученическо самоуправление. МОН, С., Национално издателство „Аз-Бки“.
  2017 Mincheva – Rizova, М. Integrative potential of first grade textbooks in environment. Knowledge-International Journal, Vol 19.2. Skopje 2017, цитирано от Rizov, I. Assesment of the integrative potential of textbooks.2017
  2017 Минчева-Ризова, М. и Ил. Ризов. Образователна програма за развитие на междукултурен опит (Програма “РаМО”). Методическо ръководство. С., МИЧП, 2000. Цитирано от Лазарова, Сн. (2017) гражданско образование в началното училище – история и актуално състояние. Шумен, Университетско издателство, с.92-93.
  2017 Минчева-Ризова, М. и Ил. Ризов. Как учебникът подкрепя интегративността в ученето - цитирано от Димитрова, С. Интегративни връзки на образователно направление „Музика“ с останалите образователни направления в обучението в детската градина // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно – практически аспекти. 2017г.
  2015 Минчева-Ризова, М. и Ил. Ризов. Интерактивни модели за обучение на деца от предучилищна възраст, насочени към интегративно развитие на социални и познавателни умения., цитирано от Димитрова, С. Интерактивни методи в обучението по музика. // Интерактивно обучение и квалификация на учители. Шуменски университет. Шумен, 2015, с.62.
  2015 Минчева-Ризова, М.и кол. Интерактивни модели за развитие на лични и социални умения в начална училищна възраст. Варна, 2004. Цитирано в: Атанасова, Н. Мисловните карти като интерактивна техника за учене и преподаване. Пловдив, 2015. ISBN: 078-619-7034-74-5. (Цитатът е на с.131)
  2014 Минчева - Ризова, М. и Ил. Ризов. Концепция за стратегическо управление на взаимодействието между училищната и семейната среда. http://www.sauchastie.org/pubs/docs/Doc_28_Concepcia_Parents_1.pdf Цитирано от Балканска, Н. и А.Трошева-Асенова (2014) Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда. С., с.148.
  2014 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов. Образователен подход “Умения за живот”: Развитие на личностни и социални умения в училище. С., Отдел за социално развитие към ООН, 2002. Цитирано от Пенкова, Р. Играта като средство за развитие на социални умения в начална училищна възраст в условията на неформално образование – Научни трудове на Русенски университет - 2014, том 53, серия 6.2., с.138 - 142
  2014 Минчева-Ризова, М. и Ил. Ризов. Образователен подход “Умения за живот”. Развитие на личностни и социални умения в училище. С., Отдел за социално развитие към ООН, 2002. Цитирано от Mitova, D. S. DEVELOPING FUNDAMENTAL SKILLS AT STUDENTS USING TECHNOLOGICAL EDUCATION - International Journal Scientific and applicative papers,2014, V-7: 220.
  2013 Минчева-Ризова, М. и Ил.Ризов. Модели за обучение по правата на детето (I-IV клас). Варна, 2000. Цитирано от Недялкова, Хр., Гюров, Д. и др. (2013) Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка. С., МОН, с .179.
  2010 Минчева - Ризова, М. и Ил. Ризов. Образователна програма за развитие на междукултурен опит (Програма \"Рамо\"). Методическо ръководство. С., МИЧП, 2000. Цитирано от Сотирова, М. (2010) Интеркултурни процеси в образованието. С., Издателство \"Пропелер\". (Цитатът е на с.128-129)
  2004 Минчева-Ризова, М., и Ил. Ризов. Модели за обучение по правата на детето. В. 2000. Цитирано от Митева, П. (2004) Как да формираме социални умения. С. с.34-37.