Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Хон. проф. д-р  Севдалина Илиева Димитрова
  Хон. проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО, стая 82

  Телефон: 0898 868 531

  Email: s.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: ДИКПО-Варна: понеделник 13.00 - 15.00 ч., вторник 12.00 - 14.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  АМТИИ - гр. Пловдив, специалност Музикална педагогика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1978 - 1979 - Учител по музика в СОУ "Алеко Константинов", гр. Варна

  1979 - 1986 - Учител по музика в VІІІ СОУ с преподаване на руски език „А. С. Пушкин”, гр. Варна

  Заемани академични длъжности

  1986 - 1989 - Асистент по Методика на обучението по музика в ДИКПО към ШУ

  1990 - 1995 - Старши асистент по Методика на обучението по музика в ДИКПО към ШУ;

  1996 г. - 2011 - Главен асистент по Методика на обучението по музика в ДИКПО към ШУ;

  от 2011 - Доцент по Методика на обучението по музика в ДИКПО към ШУ;

  от 2017 - Професор по Методика на обучението по музика в ДИКПО към ШУ.

  Придобити научни степени

  2002 г. - Доктор по Методика на обучението по музика, шифър 05.07.03

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  - Логоритмика;

  - Теория и методика на обучението по музика и еуритмика;

  - Методика на обучението по музика в предучилищна възраст, начална и средна училищна степен;

  - Обучение по музика в условия на билингвизъм;

  - Музикална диагностика.

  Семинарни упражнения:

  - Логоритмика

  - Теория и методика на обучението по музика и еуритмика;

  - Методика на обучението по музика в предучилищна възраст, начална и средна училищна степен;

  - Теория на музиката и Солфеж;

  Лабораторни упражнения:

  - Логоритмика.

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по музика;

  Ромски и български фолклор;

  Стари ромски песни;

  Методика на обучението по музика в условия на билингвизъм;

  Работа с изоставащи по музика ученици билингви в началното училище;

  Системата за музикално възпитание на проф. Карл Орф;

  Музикотерапия;

  Български музикален фолклор;

  Хореография;

  Съвременни информационни технологии в обучението по музика;

  Портфолио;

  Интерактивни методи на обучение по музика;

  Облак технологии;

  Образованието в света;

  Електронни учебници по музика;

  Руска фолклорна култура;

  Екипната работа в обучението по музика;

  Музикална диагностика;

  Теория и методика на обучението по музика и еуритмика;

  Логоритмика.

  Специализации

  1984/85г. едногодишна следдипломна специализация в АМТИИ, гр. Пловдив

  Участия в международни и национални научни проекти

  2009/10г. - Участие в обучителен семинар по проект "Училище на две скорости", Компонент 1 - "Без звънец", избран в рамките на оперативна програма „Развитие но човешките ресурси” - договор N ДО1- 219/10.03.2009 г.;

  2010г. – участие във вътрешен проект в ДИКПО към ШУ на тема: "Балканите. Ние. Съседите. Другите. " договор N PD-07-1134/ 15.04 2010 г. ;

  2011 г. - участие във вътрешен проект в ДИКПО към ШУ на тема: "Аспекти на началното образование", договор N PD-07-291/ 14.03. 2011 г. ;

  2012г. – ръководител на вътрешен проект в ДИКПО към ШУ на тема: „Съвременни информационни технологии в помощ на учителя", договор №. РД-07-773/05.04.2012 г.

  2013г. – ръководител на вътрешен проект в ДИКПО към ШУ на тема: "Модел за обучение на учители в създаване и прилагане на ученическо портфолио", договор № РД-07-773/05.04.2012 г.

  2014г. - ръководител на вътрешен проект в ДИКПО към ШУ на тема: "Интерактивно обучение и квалификация на учители", договор № РД-10-637/04.04.2014г.

  2015г. - участие във вътрешен проект на ДИКПО № РД - 08-307/ 12.03. 2015 тема: "Играта в обучението"

  2016г. - участие във вътрешен проект на ДИКПО № РД - 08-84/ 04.02. 2016 тема: „Облак технологии в работата на учителя“

  2017г. - участие във вътрешен проект на ДИКПО РД 10-611/27.02.2017., тема: "Интегративността в обучението"

  2018г. - участие във вътрешен проект на ДИКПО РД-08-168/09.02.2018., тема: "Очаквания и удовлетвореност на участниците в образовтелния процес от обучението"

  2019г. - участие във вътрешен проект на ДИКПО РД-21-273 от 28.02.2019г., тема: „Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението – втора част“.

  2020г. - участие във вътрешен проект на ДИКПО към ШУ с № РД 08 - 127 от 04.02.2020 г. тема: „Експериментиране на иновативни образователни технологии”.

  Заемани ръководни позиции

  Зам. председател на ОС на ДИКПО, Варна

  Организационна дейност

  Член на ОС на ДИКПО

  Член на Библиотечния съвет на ШУ

  Член на ОС на ШУ

  Член на СК на ДИКПО

  Член на съвета на ДИКПО