Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Хон. проф. д-р  Севдалина Илиева Димитрова
  Хон. проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО, стая 82

  Телефон: 0898 868 531

  Email: s.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: ДИКПО-Варна: понеделник 13.00 - 15.00 ч., вторник 12.00 - 14.00 ч.


  2002 Димитрова, С. Осъзнаване на височинните отношения на тоновете с ученици от II клас на СОУ чрез използване на компютърна техника - 2002.
  2017 Димитрова, С. Възможности за използване на облак технологиите в обучението по музика. // Облак технологиите в професионалната дейност на учителя. Колор Принт-ПАК.Варна, 2017. с. 129 - 137. ISBN 978-954-760-418-6.(в съавт.)
  2016 Димитрова, С. Метроритъмът - отправна точка при музикалното възпитание. Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-393-6.
  2016 Димитрова, С. Образованието в света и електронните учебници по музика (1. - 4. клас). Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-400-1.
  2016 Димитрова, С. Българска и руска фолклорна култура в учебния процес по музика (1. - 4. клас) Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-412-4.
  2008 Димитрова, С. Ромската култура и българските традиции /изследване и сравнителен анализ/. Варна.2008. ISBN 978-954-760-169-7.
  2008 Димитрова, С. Възможности за социализиране на децата – роми в българското училище при обучението по музика. Варна. 2008. ISBN 978-954-760-159-8.
  2020 Димитрова, С. Игрите с песен – възможност за формиране и развитие на метроритмичен усет // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 58 – 82.
  2020 Димитрова, С. Практически насоки за приобщаване на руски деца чрез усвояване на песенен български и руски фолклор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 208 - 234.
  2019 2019. Димитрова, С. Педагогически системи за възпитание на метроритмичен усет. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. III. Варна. 2019. ISSN 1314-300Х. с. 223 - 261.
  2018 Димитрова, С. Анализ на съдържанието на електронните учебници по музика за 3. и 4. клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. II. Варна. 2018. ISSN 1314-300Х. с. 149 - 195.
  2016 Димитрова, С. Практически идеи за усвояване на български и руски музикален фолклор в урочната работа по музика. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. II. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 18 - 46. /в съавт. с М. Рачева/
  2015 Димитрова, С. Ладови и метроритмични особености на българския музикален фолклор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. VI., Шумен. 2015., с. 64 - 88. ISSN 1314-300Х
  2012 Димитрова, С. Особености на музикалните диалекти в българския музикален фолклор//Одеска българистика № 7-8 (2009-2010), Одеса,“Одеський национальнiй унiверситет“, 2012, УДК 80(05) / Ф 545 / ББК 80Я5, с. 141-171.
  2011 Димитрова, С. Ладови и метроритмични особености на българския музикален фолклор и близостта му с другите балкански държави /сравнителен анализ/. // Балканите: ние, съседите, другите. Варна. 2011. с. 81 – 115.
  2020 Димитрова, С. Иновативни образователни технологии по музика в детската градина // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. II. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 56 – 67. (в съавт. със Ст. Димитрова)
  2020 Димитрова, С. Фолклорните музикални игри на песен – възможност за приобщаване на руски деца в смесени класове в началното училище // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 235 - 244.
  2020 Димитрова, С. Фолклорните празници, обреди и обичаи – средство за приобщаване на руски деца // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 245 - 262.
  2019 2019. Димитрова, С. Методи и форми на работа за възпитаване на метроритмичен усет чрез български музикален фолклор в предучилищна възраст. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. III. Варна. 2019. ISSN 1314-300Х. с. 308 - 324. /в съавт. с Н. Митева/
  2019 Димитрова, С. Ефективни форми на работа в екип по музика в детската градина за преодоляване на противоречията между очаквания и удовлетвореност в системата на образованието и подобряване взаимодействието между предучилищните общност. // Детска градина училище, бр.6 / 2019г., София, ISSN 2603 - 2864, ISSN е 2603 - 2872. с. 18 - 24. (в съавт. със Ст. Димитрова)
  2019 Димитрова, С. За музикалния слух и неговото формиране в предучилищна възраст чрез български музикален фолклор. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. III. Варна. 2019. ISSN 1314-300Х. с. 278 - 292. (в съавт. с Й. Атанасова/
  2019 Димитрова, С. Играта – начален момент при музикалното възпитание на подрастващите. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. III. Варна. 2019. ISSN 1314-300Х. с. 262 - 277.
  2018 Димитрова, С. Българските фолклорни музикални игри на песен - възможност за формиране на метроритмичен усет у 3 - 4 годишните деца в детската градина. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. II. Варна. 2018. ISSN 1314-300Х. с. 5 - 15. /в съавт. с М. Божанова/
  2018 Димитрова, С. Българският народопесенен фолклор - възможност за осъзнаване височинните отношения на тоновете в трети клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. II. Варна. 2018. ISSN 1314-300Х. с. 196 - 209. /в съавт. с В. Ботева/
  2018 Димитрова, С. Екипната работа в обучението по музика с деца от предучилищна възраст - ефективен модел за преодоляване на противоречията между очаквания и удовлетвореност в системата на образованието и подобряване взаимодействието между предучилищните общности // Детска градина Училище. бр. 6. 2018. София. ISSN 2603-2872. с. 4 - 12.
  2017 Димитрова, С. Интегративни връзки на образователно направление "Музика" с останалите образователни направления в обучението в детската градина // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. I. Шумен. 2017. ISSN 1314-300Х. с. 192 - 205. /в съавт. със Стефка Димитрова/
  2017 Димитрова, С. За музикалния слух и неговото формиране при 5 - 6 годишни деца чрез български музикален фолклор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. II. Шумен. 2017. ISSN 1314-300Х. с. 213 - 221. /в съавт. с Веселина Дончева/
  2016 Dimitrova, S. PREPARATION AND REALIZATION OF CHILDREN’S AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS OF MUSIC // KNOWLEDGE. International Journal Scientifis Papers. IJK, Vol. 13.2, pp 1-421, Skopje, 2016. ISSN 1857-92, Ninth International Scientific Conference: THE TEACHER OF THE FUTURE 17-19. June, 2016. 371 – 373. Durres, Republic of Albania, Global impact and Quality Factor 1.023 (2015).
  2016 Димитрова, С. Игра на грани дошкольного возраста и первого класса // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 6 (27) / 2016, Часть 3. Искусствоведение. с. 131 - 133. Москва. ISSN 2411-6467.
  2016 Димитрова, С. Приложимост на музикотерапия в предучилищна възраст. // Образование. кн.5 / 2016г. София. ISSN 0861-475Х. с. 56 - 67.
  2016 Димитрова, С. Общотеоретични основи и приложения на музикотерапията при деца с говорни аномалии // Образование. кн. 1 / 2016, София. ISSN 0861-475Х. с.63 - 77.
  2016 Димитрова, С. Възпитаване на музикална култура на учениците от начална училищна степен. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 82 - 101.
  2016 Димитрова, С. Мултиетническо сближаване и социализация на децата - роми в първи клас чрез музикален фолклор. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 102 - 109. /в съавт. с С. Сараджелиева/
  2016 Димитрова, С. Осъзнаване на времевите отношения на тоновете от мелодията (1. - 3. клас) на СОУ. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. II. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 61 - 80.
  2016 Димитрова, С. Българският музикален фолклор - основа за осъзнаване на националната идентичност от децата от предучилищна възраст. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 56 - 68. /в съавт. със Ст. Димитрова/
  2016 Димитрова, С. Възможности за овладяване на фолклоно - изпълнителската техника при обучението по кавал в 1. - 7. клас. //Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. II. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 81 - 94. /в съавт. с Н. Докторов/
  2016 Димитрова, С. Запознаване с музикалните структури. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. II. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 47 - 60.
  2015 Димитрова, С. Интерактивността в обучението по музика // Интерактивно обучение и квалификация на учители. Шумен, 2015, с. 50 - 61. ISBN 978-619-201-045-4
  2015 Димитрова, С. Българският песенен фолклор - първооснова при формиране на музикален слух в предучилищна възраст // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. I. Шумен. 2015, с. 288 - 298. ISSN 1314-300X. /в съавт. с Боряна Дочева/
  2015 Димитрова, С. Българският музикален фолклор в контекста на развитието на игрова култура у децата в предучилищна възраст. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. IV. Шумен. 2015, с. 264 - 280. ISSN 1314-300Х /в съавт. с Й. Атанасова/
  2015 Димитрова, С. Ролята на играта с песен за постигане на образователно - възпитателни цели по държавните образователни изисквания в детската градина // Играта в обучението. Шумен., 2015. с. 71 - 82. ISBN 978-619-201-065-2 /в съавт. със Стефка Димитрова/
  2015 Димитрова, С. Интерактивни методи в обучението по музика // Интерактивно обучение и квалификация на учители. Шумен, 2015, с. 62 - 83. ISBN 978-619-201-045-4
  2015 Димитрова, С. Формиране на музикално - творчески способности у 6 - 7 годишни деца чрез системата за музикално възпитание на Карл Орф // "Дом, дете, детска градина", София, кн. 5 / 2015, ISSN: 1312-0580.с. 86 - 91. / в съавт. с П. Йорданова/
  2013 Димитрова, С. Портфолиото по музика в извънучилищни форми на обучение. // Портфолиото на ученика (методическо пособие за учителя). Шумен. 2013, с. 58 - 69. (в съавт. със Стефка Димитрова) ISBN 978-954-577-835-3
  2013 Димитрова, С. Музикално развитие на три - четири годишни деца чрез творческа музикална дейност. // Сборник научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет. Шумен. 2013. ISBN 1314-6769. с. 125 - 130. /в съавт. с Г. Топалова/.
  2013 Димитрова, С. Българската народна песен - един от най-важните фактори за развитие на музикалния слух на учениците от трети клас. // Сборник научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет. Шумен. 2013. ISBN 1314-6769. с. 267 - 274. /в съавт. с Кр. Дечева/.
  2013 Димитрова, С. Българският музикален фолклор - основа за развитие на музикален слух. // Сборник научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет. Шумен. 2013. ISBN 1314-6769. с. 291 - 298. /в съавт. с М. Желязкова/.
  2013 Димитрова, С. Диагностика на музикалното развитие на учениците при обучението по китара.// Китара. бр. 2, 2013. София. ISSN 1311-820X. с. 5 - 15. /в съавт. с Н. Недева - Илиева/
  2013 Димитрова, С. Портфолиото по музика в детската градина.// четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“ на СУ, ФНПП НФ „Орфеева дарба“, София, 2013., ISSN 1314-4324. с. 54 - 56. /в съавт. със Ст. Димитрова/
  2013 Димитрова, С. Иновативна стратегия за осъзнаване височинните отношения на тоновете с информационни технологии. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Част втора. Варна. 2013. ISSN 1314-300Х. с. 325 - 341 /в съавт. с М. Лазарова/
  2013 Димитрова, С. Взаимодействие между изобразително изкуство и музика в обучението I - IV клас // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Част втора. Варна. 2013. ISSN 1314-300Х с. 150 - 165 /в съавт. с Е. Кръстев/
  2013 Димитрова, С. Българският музикален фолклор - основа за възпитаване на музикален слух // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Част втора. Варна. 2013. ISSN 1314-300Х с. 353 - 361 /в съавт. с И. Димитрова/
  2013 Димитрова, С. Социализация на второкласниците - роми чрез музикален фолклор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Част трета, Варна, 2013, ISSN 1314-300Х с. 281 - 292. /в съавт. с Живка Ралчева/
  2012 Димитрова, С. Подготовката на началния учител за ефективна работа в клас по музика. // Образование, брой 6 / 2012. София. ISSN 0861-475X. с. 21 - 28.
  2012 Димитрова, С. Информационните технологии - възможност при осъзнаване височинните отношения на тоновете. // Съвременни информационни технологии в помощ на учителя. Шумен. 2012. ISBN 978-954-577-650-2. с. 85 - 107.
  2012 Димитрова, С. Използването на информационните технологии в обучението по музика.//Аспекти на началното образование. Шумен, 2012, ISBN 978-954-577-629-8. с.41 - 47.
  2011 Димитрова, С. Възможности за работа с деца изоставащи по музика в детската градина. //Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. ДИПКУ. Варна, 2011., ISSN 1314-300Х. с.265 – 277.
  2011 Димитрова, С. Възпитаване на хорово-певчески навици у децата от предучилищна възраст – условие за точно интониране.// Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. ДИПКУ. Варна, 2011., ISSN 1314-300Х. с. 256 - 264.
  2011 Димитрова, С. Възможности за развитие на музикалния слух чрез български музикален фолклор. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. ДИПКУ. Варна, 2011. ISSN 1314-300Х. с. 278 - 294. /в съавт. с Н.Стойчева/.
  2011 Димитрова, С. Домашната работа при обучението по музика. // Образование ООД. С. 2011. № 6. ISSN: 0861-475Х с. 64 - 72 .
  2010 Димитрова, С. Възможности за невербална комуникация в урока по музика.//Начално училище.С. 2010. № 4, ISBN 1310-0572. с. 11 – 23.
  2010 Димитрова, С. От ритъма на тялото към формиране и развитие на метроритмичния усет в урока по музика. //Начално училище. С.2010. № 5, ISBN 1310-0572. с. 35 – 41.
  2010 Димитрова, С. Възможности за детско музикално творчество в урока по музика. //Начално училище. С. 2010. № 6, ISBN 1310-0572. с. 9 – 19.
  2009 Димитрова, С. Мотивиращото обучение в условията на интегрален подход между Музика и География / „Човекът и обществото” в ІІІ – ІV и „География и икономика” в V клас//География 21. 2009. № 5 – 6. Земя и космос. ISSN 1312-6628 с.30 – 37. /в съавт. с Т. Кръстева/.
  2009 Димитрова, С. Възможности за развитието на музикалния слух.// Предучилищно възпитание. С. 2009. № 2. ISBN 0204-7004с.47 – 51 /в съавт. с М. Радева/.
  2009 Димитрова, С. Екология и музика.//Предучилищно възпитание.С. 2009. №6. ISBN 0204-7004. с.43-46. /в съавт.с М.Нанева/.
  2009 Димитрова, С. Приемствеността в музикалното образование между детската градина и начална училищна степен. // Начално училище. С. 2009. №.2. ISBN 1310-0572. с.76 – 84.
  2009 Димитрова, С. Играта в обучението по музика. // Начално училище. С. 2009. №3. ISBN 1310-0572. с.23 – 30.
  2009 Димитрова, С. Възможности за работа с деца билингви и изоставащи по други причини от учебния материал по музика в начална училищна възраст.//Начално училище. С. 2009. №4. ISBN 1310-0572. с.46 -59.
  2009 Димитрова, С. Дейността ритмика за музикалното възпитание на учениците.//Начално училище. С.2009. №5. ISBN 1310-0572. с. 16 – 26.
  2009 Димитрова, С. Взаимодействия между музика и други учебни дисциплини в начална училищна степен.//Начално училище. С. 2009.№6. ISBN 1310-0572. с. 45 – 59.
  2009 Димитрова, С. Детските инструменти в обучението по музика.//Начално образование. С. 2009. № 4. . ISSN 0861-3982 . с.44-52.
  2009 Димитрова, С. Приемствеността в музикалното образование между ІV – V клас.//Начално образование. С. 2009. №5. . ISSN 0861-3982 . с. 40 – 49.
  2008 Димитрова, С. Фолклорът – средство за запазване на културната идентичност. // Начално училище, С. 2008, №3. ISBN 1310-0572. с.77-80.
  2008 Димитрова, С. Фолклорът – средство за музикално възпитание в междуетническа среда. //В: Начално училище, С. 2008. №3. ISBN 1310-0572. с.81 – 87.
  2008 Димитрова, С. Социализиране на ромските деца чрез обучението по музика в контекста на интеркултурното образование.// Съвременната история: времена, реалности, промени. Том 5. Варна. 2008. ISBN 978-954-400-034-9. с. 230 – 233.
  2008 Димитрова, С. Празнично – обредната система – действена форма за социално общуване между етносите.// Съвременната история: времена, реалности, промени. Том 5. Варна. 2008. ISBN 978-954-400-034-9. с. 234 – 237.
  2008 Димитрова, С. Интеркултурно обучение в урока по музика. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Варна, 2008. ISSN 1314-300Х с.115 – 127.
  2007 Димитрова, С. Ролята на диференцирания подход при музикалното обучение в контекста на интеркултурното образование. // Начално училище, 2007. №1. ISBN 1310-0572. с.89 - 96.
  2007 Димитрова, С. Ромските обичаи в контекста на българската народна култура. // Начално образование. С. 2007., №3. ISSN 0861-3982
  2000 Димитрова, С. Музиката става все “по-лека”. // Българското образование между традицията и бъдещето : Т. ІІ. – Варна : ИПКУ, 2000. с. 107-110.
  1999 Димитрова, С. Мултимедията в музикалното възпитание. // Обучение и квалификация – непрекъснато образование. - Стара Загора : ИПКУ, 1999. . ISBN 954-691-032-5 (ч.9). с. 34-38.
  1998 Димитрова, С. Мултимедии и обучение по музика . // Образование, С. 1998, № 1, , ISBN 0861-475X. с. 40-42.
  1998 Димитрова, С. Музика и компютър (размисъл върху Вторите международни дни “Музика нова”). // Дайджест на учителя музикант. - Варна: ИПКУ, 1998, ISBN 954 – 687 – 014 – 5. с. 131-135.
  1996 Димитрова, С. Диференцираният подход по музика чрез използване на компютърната техника. // Образование, С. 1996, № 3, ISBN 0861-475X. с. 41-44.
  1995 Димитрова, С. Нови тенденции в обучението по музика. // Професионализъм и квалификация на учителите : Ч. 2. – Варна : ИПКУ, 1995. - с. 114-117.
  1987 Димитрова, С. Приложение на компютъра в извънкласната дейност по музика. // Съвременни проблеми на масовото музикално възпитание : Свитък ІV. - С. : 1987. с. 56-60.
  2007 Димитрова, С. Детско музикално творчество и неговото приложение в урока по музика.// 125 години предучилищно образование в България. С. 2007. с.519 – 524.
  2005 Димитрова, С. Българският и ромският песенен фолклор – фактор за съвместна работа на учители и помощник учители. // Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век. Сб.от юбилейна научна конференция. Т. ІІІ. Варна, 2005. с.150 – 155.
  2005 Димитрова, С. Български и ромски песенен фолклор – възможност за интеркултурна комуникация. // Юбилейна научна конференция с международно участие “Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХI век. Варна, 2005. с293 – 297.
  2005 Димитрова, С. Музикалното възпитание на децата роми. // Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век. Сборник от юбилейната научна конференция. Варна, 2005. с.156 -162.
  2004 Димитрова, С. Музикалният фолклор – български и ромски като стимулиращ фактор за социализиране на децата от ромски произход. //Юбилейна научна конференция на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, “Образованието в глобализиращия се свят” // Десегрегация или интеркултурна интеграция, Ч. II, Велико Търново, 2004. с.284 – 288.
  2003 Димитрова, С. Срещата на две култури – ромски и български музикален фолклор като средство за социализиране на децата от ромски произход. // Първа международна балканска конференция // Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие : Т. ІІІ - Стара Загора. 2003. с. 192 – 197.
  2000 Димитрова, С. Музикалното възпитание на прага на ХХІ век. // Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Пловдив, 2000.
  1997 Димитрова, С. Музикалното възпитание в развитото информационно общество. // Национална теоретико-практическа конференция по проблемите на масовото музикално възпитание в България. Пловдив, 1997, с. 37-41.
  1994 Димитрова, С. Интерактивни мултимедии в обучението по музика. // Национална конференция по проблемите на музикалното възпитание. Пловдив, АМТИ, 1994.
  1985 Димитрова, С. Опит за приложение на компютърна техника в урока по музика. // Съвременни проблеми на музикалното възпитание в ЕСПУ и детската градина : Свитък ІІІ. - С. : 1985. с. 65-69.
  2017 Димитрова, С. Иновативни игрови практики в детската градина (помагало по музика за студенти и учители), Варна. Колор Принт-ПАК. 2017. ISBN 978-954-760-430-8. /в съавт. с Даниела Иванова/
  2017 Димитрова, С. Фолклорните традиции и възпитанието на децата. Баба ми разказа. (методическо пособие за студенти и учители) Варна. Колор Принт-ПАК. 2017. ISBN 978-954-760-443-8. /в съавт. със Стефка Димитрова/
  2016 Димитрова, С. Иновативни техники в обучението по музика в началното училище. Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-387-5. /в съавт. с Димитринка Янкова/
  2015 Димитрова С. Иновативни техники в обучението по музика в детската градина. Варна. Колор Принт-ПАК. 2015. ISBN 978-954-760-354-7. /в съавт. с Даниела Иванова/
  2014 Димитрова, С. Играй и пей, сборник подвижни игри с песен (за деца от предучилищна и начална училищна възраст). Варна. Колор Принт-ПАК. 2014. ISBN 978-954-760-325-7. /в съавт. със Стефка Димитрова/
  2013 Димитрова, С. Особености на българската народна музика. http://cdo.shu.bg/. 2013.
  2013 Димитрова, С. Особености на българската професионална музика. http://cdo.shu.bg/. 2013.
  2013 Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Научно - методично ръководство. Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6.
  2009 Димитрова, С. Българска музика. Материали продукт от кръгла маса на тема „Българската култура в многоезичието на съвременното сръбско образование” по проект към ШУ „Епископ Константин Преславски”. Варна . 2009. ISBN: 978-954- 577-537-6./ за българската гимназия „Св. св. Кирил и Методий” в Цариброд, Сърбия/.
  2004 Димитрова, С. Стари ромски песни, част І.С.2004. ISBN 954-91156-7-4. /в съавт. с Хр. Кючуков/.
  2019 Димитрова, С. Публикувана рецензия на Монография: "Анализ на клавирна интерпретация" от Красимира Филева. ISBN: 978-619-236-060-3. Пловдив. FastPrintBooks, 2019.
  2018 Димитрова, С. Публикувана рецензия на Монография: "Креативност и творчество чрез електронни учебници по музика." от Красимира Филева. ISBN: 978-619-236-038-2. Пловдив. FastPrintBooks, 2018.
  2015 Димитрова, С. Публикувана рецензия на учебното помагало: "Творчески търсения на учителя по музика в детската градина" от Даниела Иванова, Варна. 2015. ISBN 978-954-760-353-0.
  2013 Димитрова, С. Публикувана рецензия на книгата: "Да достигнеш мечтата си" от Стефка Димитрова, Добрич.2013. ISBN 978-954-371-411-7.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Ладови и метроритмични особености на българския музикален фолклор и близостта му с другите балкански държави /сравнителен анализ/. Балканите: ние, съседите, другите. Варна. 2011 Цитирано в: Костова, К. // Иновативни методи и форми на работа за активизиран на метроритмичния усет на децата от предучилищна възраст към българския музикален фолколор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 83 - 96.
  2020 2020г. - Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика. (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. КолорПринт. 2013. ISSN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Костова, К. // Цитирано в: Костова, К. // Иновативни методи и форми на работа за активизиран на метроритмичния усет на децата от предучилищна възраст към българския музикален фолколор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 83 - 96.
  2020 2020г. - Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика. (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. КолорПринт. 2013. ISSN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Костова, К. // Заключителен констатиращ експеримент за състоянието на метроритмичния усет на 5 – 6 годишните деца. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 97- 114.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Научно – методично ръководство. Варна, КолорПринт. 2013. ISSN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Дунева, Н. // За музикалния слух и неговото диагностициране и възможности за възпитаване в предучилищна възраст. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 115 - 125.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Научно – методично ръководство. Варна, КолорПринт. 2013. ISSN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Дунева, Н. // Фолклорните традиции – възможност за възпитаване на музикален слух в предучилищна възраст // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 126 - 137.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Научно – методично ръководство. Варна, КолорПринт. 2013. ISSN 978-954-760-281-6. Цитирано в Мардиросян, П. // Педагогически технологии за формиране и развитие на ладовия усет у децата от предучилищна възраст чрез български песенен фолклор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 139 – 153.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Научно – методично ръководство. Варна, КолорПринт. 2013. ISSN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Мардиросян, П. // Певческата дейност – форма и средство за развитие на музикалните способности на деца от предучилищна възраст // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 154 – 164.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Иновативни игрови практики в детската градина. Варна. (в съавт. с Д. Иванова) 2017. ISSN 978-954-760-430-8.Цитирано в: Мардиросян, П. // Певческата дейност – форма и средство за развитие на музикалните способности на деца от предучилищна възраст // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 154 – 164.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Монография: Метроритъмът – отправна точка при музикалното възпитание. Варна. 2016 ISSN 978-954-760-393-6.Цитирано в: Мардиросян, П. // Певческата дейност – форма и средство за развитие на музикалните способности на деца от предучилищна възраст // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 154 – 164.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Монография: Метроритъмът – отправна точка при музикалното възпитание. Варна. 2016. ISSN 978-954-760-393-6. Цитирано в Йорданова, П. //Педагогически условия за развитие на ладов усет у 4-5 годишните деца в обучението по музика в детската градина // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 165 – 177.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика по системата за музикално възпитание на Карл Орф. Варна. 2013. ISSN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Йорданова, П. // Показатели и критерии за диагностика на ладов усет на 4-5 годишни деца – резултати и сравнителен анализ // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 178 – 191.
  2020 2020г. – Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на К. Орф). Варна: КолорПринт. 2013. ISSN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Обретенова, Св. // Атрактивни и игрови форми на работа за развитие на музикалнослуховите представи на учениците в 4. клас чрез български песенен фолклор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2020. ISSN 1314-300Х. 200 - 207.
  2020 2020г. - Димитрова, С. Играта – начален момент при музикалното възпитание на подрастващите // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Варна , 2019, ISSN 1314-300Х. Цитирано от Живка Военкинова и Данаил Енчев в: Монографията: Социализация на личността чрез музика. Шумен. 2020. ISBN 978-619-7364-16-3.
  2020 2020г. - Димитрова, С. За музикалния слух и неговото формиране в предучилищна възраст чрез български музикален фолклор. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. III. Варна, 2019, ISSN 1314-300Х (в съавт. с Й. Атанасова) Цитирано от: Живка Военкинова и Данаил Енчев в: Монографията: Социализация на личността чрез музика. Шумен. 2020. ISBN 978-619-7364-16-3.
  2020 2020г. - Димитрова, С. За музикалния слух и неговото формиране при 5-6 годишните деца чрез български музикален фолклор. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч. II. Варна , 2017, ISSN 1314-300Х (в съавт. с В. Дончева) Цитирано от: Живка Военкинова и Данаил Енчев в: Монографията: Социализация на личността чрез музика. Шумен. 2020. ISBN 978-619-7364-16-3.
  2019 2019г. - Димитрова, С. Образованието в света и електронните учебници по музика (1. - 4. клас). Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-400-1. Цитирано във: Филева - Русева, К. // Музикалноизразните средства преподавани чрез електронен учебник за четвърти клас на общообразователното училище // KNOWLEDGE. International Journal Scientifis Papers. IJK, Vol. 34.6, pp 1587 - 1815, Skopje, 2019. ISSN 2545 - 4439, ISSN 1857 - 923Х Ninth International Scientific Conference: 17-19. September, 2019. 1697 – 1701.
  2019 2019г. - Димитрова, С. Метроритъмът - отправна точка при музикалното възпитание. Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-393-6. Цитирано във: Филева - Русева, К. // Музикалноизразните средства преподавани чрез електронен учебник за четвърти клас на общообразователното училище // KNOWLEDGE. International Journal Scientifis Papers. IJK, Vol. 34.6, pp 1587 - 1815, Skopje, 2019. ISSN 2545 - 4439, ISSN 1857 - 923Х Ninth International Scientific Conference: 17-19. September, 2019. 1697 – 1701.
  2019 2019г. - Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано В: Йорданка Атанасова в: Методика за възпитаване на музикален слух в предучилищна възраст. Показатели, критерии за диагностика и резултати от начален констатиращ експеримент. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. III. Варна. 2019. ISSN 1314-300Х. с. 293 - 307.
  2019 2019г. - Димитрова, С. Метроритъмът - отправна точка при музикалното възпитание. Монография. Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-393-6. Цитирано в: Недка Митева във: Фолклорните традиции – възможност за възпитаване на метроритмичен усет в предучилищна възраст. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. III. Варна. 2019. ISSN 1314-300Х. с. 325 - 336.
  2019 2019г. - Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано В: За музикалния слух и неговото диагностициране в 3. клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. III. Варна. 2019. ISSN 1314-300Х. с. 337 – 345.
  2019 2019г. - Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано В: Методи и форми н аработа за възпитаване на музикален слух в 3. клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. III. Варна. 2019. ISSN 1314-300Х. с. 346 - 352.
  2019 2019г.- Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика. Варна Коро Принт-ПАК, 2013, ISBN 978-954-760-281-6, Цитирано в: Таня Бурдева // Методика на музикалното възпитание в предучилищна възраст, 2019г., FastPrintBooks, ISBN 978-619-236-066-5. второ издание.
  2019 2019г.-Димитрова, С. и Иванова, Д., Иновативни игрови практики в детската градина (помагало по музика за студенти и учители), 2017, ISBN 978-954-760-430-8, Цитирано в: Таня Бурдева // Методика на музикалното възпитание в предучилищна възраст, 2019г., FastPrintBooks, ISBN 978-619-236-066-5. второ издание.
  2019 2019г.-Димитрова, С. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф) научно-методично ръководство. ISBN 978-954-760-281-6. 2013г. Цитирано в: Бурдева Т. // Играта драматизация в обучението по музика в предучилищна възраст. Монография. ISBN 978-619-236-157-0. FastPrintBooks,2019
  2019 2019г.-Димитрова, С. Българска и руска фолклорна култура в учебния процес по музика (1.-4. клас) Монография. ISBN 978-954-760-412-4.2016г. Цитирано в: Бурдева Т. // Играта драматизация в обучението по музика в предучилищна възраст. Монография. ISBN 978-619-236-157-0. FastPrintBooks,2019.
  2019 2019г.-Димитрова, С. и Димитрова, Ст. Фолклорните традиции и възпитанието на децата. Баба ми разказа. (празници, обреди, народни игри и сценарии за празници и обичаи) ISBN 978-954-760-443-8. 2017г. Цитирано в: Бурдева Т. // Играта драматизация в обучението по музика в предучилищна възраст. Монография. ISBN 978-619-236-157-0. FastPrintBooks,2019
  2018 Димитрова, С. Монографията Метроритъмът - отправна точка при музикалното възпитание. Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-393-6. Цитирано във: Филева - Русева, К. в: Илюстративният материал в електронен учебник по музика за 6. клас на СОУ: В: International Journal of Development and Sustainability. ISSN: 2186-8662. Том 7. брой 2 (2018): с. 558-577.
  2018 Димитрова, С. Монография: Образованието в света и електронните учебници по музика (1. - 4. клас). Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-400-1. Цитирано във: Филева - Русева, К. В: Илюстративният материал в електронен учебник по музика за 6. клас на СОУ: В: International Journal of Development and Sustainability. ISSN: 2186-8662. Том 7. брой 2 (2018): с. 558-577.
  2018 Димитрова, С. Монография: Метроритъмът - отправна точка при музикалното възпитание. Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-393-6. Цитирано във: Филева Красимира. В: Монография: Креативност и творчество чрез електронни учебници по музика. ISBN: 978-619-236-038-2. Пловдив. FastPrintBooks, 2018.
  2018 Димитрова, С. Монография: Образованието в света и електронните учебници по музика (1. - 4. клас). Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-400-1. Цитирано във: Филева Красимира. В: Монография: Креативност и творчество чрез електронни учебници по музика. ISBN: 978-619-236-038-2. Пловдив. FastPrintBooks, 2018.
  2018 Димитрова, С. Възпитаване на музикалната култура на учениците от начална училищна степен. Годишник на ДИКПО: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно – практически аспекти, Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 83 – 103. Цитирано в: Рачева, М. и В. Ботева в: Ролята на песенното музициране за развитие на музикалния слух и музикалните способности на учениците: В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. I. Варна. 2018. ISSN 1314-300Х. с. 196 – 219.
  2018 Димитрова, С. Осъзнаване на времевите отношения на тоновете от мелодията (1. – 3. клас) на СОУ. Годишник на ДИКПО: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно – практически аспекти, Ч. II. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 61 – 80. Цитирано в: Рачева, М. и В. Ботева в: Ролята на песенното музициране за развитие на музикалния слух и музикалните способности на учениците: В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. I. Варна. 2018. ISSN 1314-300Х. с. 196 – 219.
  2018 Димитрова, С. Интерактивността в обучението по музика // Интерактивно обучение и квалификация на учители. Шумен. 2015., с. 62 – 83. Цитирано в Даниела Иванова в: Обичам да пея, танцувам и играя // сборник с музикални игри за трета и четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна. Изд. „Бит и техника“ ООД. 2018. ISBN 978 – 619 – 7457 – 55 – 1. с. 32.
  2018 Димитрова, С. Иновативни игрови практики в детската градина. Варна. Колор Принт. 2017. (в съавт. с Д. Иванова). Цитирано в Даниела Иванова в: Обичам да пея, танцувам и играя // сборник с музикални игри за трета и четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна. Изд. „Бит и техника“ ООД. 2018. ISBN 978 – 619 – 7457 – 55 – 1. с. 32.
  2018 Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитиран в: Даниела Иванова в: Обичам да пея, танцувам и играя // сборник с музикални игри за трета и четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна. Изд. „Бит и техника“ ООД. 2018. ISBN 978 – 619 – 7457 – 55 – 1. с. 32.
  2018 Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Даниела Иванова в: Книга за учителя по Музика за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Пея, танцувам и играя. Варна. Изд. „Бит и техника“ ООД. 2018. ISBN 978 – 619 – 7457 - - 57 – 5.
  2018 Димитрова, С. Интерактивността в обучението по музика // Интерактивно обучение и квалификация на учители. Шумен. 2015., с. 62 – 83. Цитирано в Даниела Иванова в: Книга за учителя по Музика за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Пея, танцувам и играя. Варна. Изд. „Бит и техника“ ООД. 2018. ISBN 978 – 619 – 7457 – 56 – 8.
  2018 Димитрова, С. Интерактивността в обучението по музика // Интерактивно обучение и квалификация на учители. Шумен. 2015., с. 62 – 83. Цитирано в Даниела Иванова в: Книга за учителя по Музика за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Пея, танцувам и играя. Варна. Изд. „Бит и техника“ ООД. 2018. ISBN 978 – 619 – 7457 - - 57 – 5.
  2018 Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Даниела Иванова в: Книга за учителя по Музика за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Пея, танцувам и играя. Варна. Изд. „Бит и техника“ ООД. 2018. ISBN 978 – 619 – 7457 – 56 – 8.
  2018 2018г. - Димитрова, С. Фолклорните традиции и възпитанието на децата. Баба ми разказа. (методическо пособие за студенти и учители) Варна. Колор Принт-ПАК. 2017. ISBN 978-954-760-443-8. /в съавт. със Стефка Димитрова/, Цитирано В: Йорданка А. и Костова, Кр. в: Българският музикален и празничен фолклор – представителна визитка за неповторимостта на България // Европейски образователни проекти и социалното включване (сборник материали от международна конференция) ISBN 978-619-201-220-5. Шумен. 2018.
  2018 2018г. - Димитрова, С. Играй и пей, сборник подвижни игри с песен (за деца от предучилищна и начална училищна възраст). Варна. Колор Принт-ПАК. 2014. ISBN 978-954-760-325-7. /в съавт. със Стефка Димитрова/ Цитирано В: Йорданка А. и Костова, Кр. в: Българският музикален и празничен фолклор – представителна визитка за неповторимостта на България // Европейски образователни проекти и социалното включване (сборник материали от международна конференция) ISBN 978-619-201-220-5. Шумен. 2018.
  2017 Димитрова, С. Монография: Образованието в света и електронните учебници по музика (1. - 4. клас). Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-400-1. 332с. цитирано в: Krasimira Georgieva Fileva – Ruseva, Intellectual Development of Students Through Music Classes in the General Secondary School. International Journal of Literature and Arts. Vol. 5, No. 5-1, 2017, pp. 29-36. doi: 10.11648/j.ijla.s.2017050501.14
  2017 Димитрова, С. Облак технологиите в професионалната дейност на учителя (2017), КолорПринт, Варна Цитирано в: Павлова, Н., Социальные сети в обучении математике, Нуковий часопис, Серия 3, Випуск 18, Киiв, Украiна,стр.179-183.
  2017 2017г. - Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Стефанова, П. Водата в музиакално-педагогическата практика (2017). В: Алманах Национална музикална Академия "Проф. Панчо Владигеров", София, Година 9.
  2016 Димитрова, С. Монография: Метроритъмът - отправна точка при музикалното възпитание. Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-393-6., цитирано във: Филева-Русева Красимира Георгиева, Развитие творческого мышления с помощью электронного учебника. // Сборник тезисов научных работ VIІI Международная научно – практическая конференция: «Актуальные проблемы современной науки». 30. мая. 2016. Москва – Астана – Харьков – Вена. с. 5 – 8.
  2016 Димитрова, С. Монография: Образованието в света и електронните учебници по музика (1. - 4. клас). Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-400-1. 332с. цитирано в: Krasimira Georgieva Fileva – Ruseva, Education by means of an electronic textbook on music for the 5th grade in the secondary school // KNOWLEDGE. International Journal Scientifis Papers. IJK, Vol. 13.2, pp 1-421, Skopje, 2016. ISSN 1857-92, Ninth International Scientific Conference: THE TEACHER OF THE FUTURE 17-19. June, 2016. 371 – 373. Durres, Republic of Albania, Global impact and Quality Factor 1.023 (2015).
  2016 Димитрова, С. Монография: Образованието в света и електронните учебници по музика (1. - 4. клас). Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-400-1. 332с. цитирано в: Jean Pehlivanov, Multimedia and contemporary music pedagogi // KNOWLEDGE. International Journal Scientifis Papers. IJK, Vol. 13.2, pp 1-421, Skopje, 2016. ISSN 1857-92, Ninth International Scientific Conference: THE TEACHER OF THE FUTURE 17-19. June, 2016. 371 – 373. Durres, Republic of Albania, Global impact and Quality Factor 1.023 (2015).
  2016 Димитрова, С. Монография: Образованието в света и електронните учебници по музика (1. - 4. клас). Варна. Колор Принт-ПАК. 2016. ISBN 978-954-760-400-1. 332с. цитирано във: Филева - Русева, Кр. Г. в: Междудисциплинарни връзки в електронен учебник по музика за пети клас на общообразователното училище. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал № 5 (26) / 2016. Искусствоведение. Часть 2. ISSN 2411-6467.
  2016 Димитрова, С. и Ст. Димитрова. Сборник подвижни игри с песен (за деца от предучилищна и начална училищна възраст). Варна. Колор Принт-ПАК. 2014. ISBN 978-954-760-325-7. Играй и пей. Цитирано в: Малчева, Т. и Петрова, М. Играта в музикално - образователната дейност за предучилищна възраст. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 42 - 55.
  2016 Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови ходходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна, 2013. Колор Принт ПАК. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Малчева, Т. и Петрова, М. Играта в музикално - образователната дейност за предучилищна възраст. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 42 - 55.
  2016 Димитров, С. Монография: Възможности за социализиране на децата – роми в българското училище при обучението по музика. Варна. 2008. ISBN 978-954-760-159-8. Цитиран в: Рачева, М. и Сараджелиева, С. Песенният фолклор - средство за овладяване на българския език от децата роми в първи клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 110 - 116.
  2016 Димитрова, С. Монография: Ромската култура и българските традиции /изследване и сравнителен анализ/. Варна.2008. ISBN 978-954-760-169-7. Цитиран в: Рачева, М. и Сараджелиева, С. Песенният фолклор - средство за овладяване на българския език от децата роми в първи клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 110 - 116.
  2016 Димитрова, С. Детските инструменти в обучението по музика. Начално образование. София. 2009. кн. 4. с. 44 - 52. Цитиран в: Рачева, М. и Сараджелиева, С. Песенният фолклор - средство за овладяване на българския език от децата роми в първи клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 110 - 116.
  2016 Димитрова, С. Възможности за работа с деца билингви и изоставащи по други причини от учебния материал по музика в начална училищна възраст. // Начално училище. София. 2009. кн. 4. с.46 - 59. Цитирано в: Рачева, М. и Сараджелиева, С. Песенният фолклор - средство за овладяване на българския език от децата роми в първи клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 110 - 116.
  2016 Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитиран в: Рачева, М. и Сараджелиева, С. Песенният фолклор - средство за овладяване на българския език от децата роми в първи клас. // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспети. Ч. I. Варна. 2016. ISSN 1314-300Х. с. 110 - 116.
  2016 Димитрова, С. Студия: Ладови и метроритмични особености на българския музикален фолклор // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч. VI., Варна. с. 64 - 88. ISSN 1314-300Х, Цитирано в: Малчева, Т. Етнокултурни паралели между капанските и общобългарските обичайно – обредни практики. // Иновации в образованието. Шумен. 2016. С. 378 – 384.
  2015 Димитрова, С. Научно – методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика. Варна, 2013., цитирано в: Иванова, Д. в: Творчески търсения на учителя по музика в детската градина (учебно помагало). Варна, 2015.
  2015 Димитрова, С. Научно – методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика. Варна, 2013., цитирано в: Рачева, М. и Б. Дочева в: Българският музикален фолклор - фундамент на музикалнообразователния процес в детската градина // Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. Ч.I. Варна, 2015.
  2015 2015г. - Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Стефанова, П. в: Алтернативните перкусии в музикалното ателие. В: Алманах, Национална музикална Академия "Проф. Панчо Владигеров", София. 2015.
  2014 2014г. - Димитрова, С. Научно - методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). Варна. Колор Принт-ПАК. 2013. ISBN 978-954-760-281-6. Цитирано в: Стефанова, П. в: Озвучаване на литературен текст като форма на развитие на творческото мислене на деца от предучилищна и начална училищна степен. (2014) В: Аламанах, Национална музикална академия " Проф. Панчо Владигеров, София, Година 6.
  2013 Димитрова, С. Монография: Ромската култура и българските традиции /изследване и сравнителен анализ/ ,Варна, 2008., цитирано в: Нанева, М. в: Творческа музикална дейност в подготвителна група на детската градинa. //четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“ на СУ, ФНПП НФ „Орфеева дарба“, София, 2013., с. 126 – 131.
  2013 Димитрова, С. Монография: Възможности за социализиране на децата – роми в българското училище при обучението по музика. Варна, 2008., цитирано в: Нанева, М. в: Творческа музикална дейност в подготвителна група на детската градинa. //четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“ на СУ, ФНПП НФ „Орфеева дарба“, София, 2013., с. 126 – 131.
  2013 Димитрова, С. Научно – методично ръководство: Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика. Варна, 2013., цитирано в: Нанева, М. в: Творческа музикална дейност в подготвителна група на детската градинa. //четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“ на СУ, ФНПП НФ „Орфеева дарба“, София, 2013., с. 126 – 131.
  2013 Димитрова, С. Монография: Възможности за социализиране на децата – роми в българското училище при обучението по музика. Варна, 2008., цитирано в: Малчева, Т. и Алексиева Г. в: " Пролетните празници в Добруджанския край във възпитателно - образователния процес с 3 - 4 годишните деца в детската градина“ на ДИКПО, Варна, Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч.II. 2013., с. 83 – 94.
  2013 Димитрова, С. Използването на информационните технологии в обучението по музика.// Аспекти на началното образование, Шумен 2012, цитирана в: Лазарова, М. в: "Информационните технологии - иновация в учебно - възпитателния процес и приложението им в обучението по музика", ДИКПО, Варна, Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч.II. 2013., с. 342 – 352.
  2013 Димитрова, С. От ритъма на тялото към формиране и развитие на метроритмичния усет в урока по музика.//Начално училище. София, 2010, № 5, цитирано в: Петкова, А. в: "Българският музикален фолклор - основа за възпитаване на метроритмичен усет в предучилищна възраст", ДИКПО, Варна, Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч.II. 2013., с. 376 – 386.
  2013 Димитрова, С. Монография: Възможности за социализиране на децата – роми в българското училище при обучението по музика. Варна, 2008., цитирано в: Алексиева Г. в: "Българският музикален фолклор (Добруджанският) - основа за формиране на музикалния слух на 3 - 4 годишните деца“, ДИКПО, Варна, Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. Ч.II. 2013., с. 387 – 397.
  2013 Димитрова, С. Монография: Ромската култура и българските традиции /изследване и сравнителен анализ/ ,Варна, 2008., цитирано в: Малчева Т. и Алексиева, Г. в: "Пролетните празници в Добруджанския край във възпитателно - образователния процес с 3 - 4 - годишните деца в детската градина" на ДИКПО, Варна, Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно - практически аспекти. 2013., Ч. II., с. 83 – 94.
  2011 Димитрова, С. Приемствеността в музикалното образование между детска градина и начална училищна степен.//Начално училище. С. 2009. №2. с.76 – 84., цитирана в: Начева Н. в: Иван Пеев – забележителен български музикален теоретик и педагог. Монография. Велико Търново. Фабер. 2011.
  2011 Димитрова, С. Дисертацията: Осъзнаване на височинните отношения на тоновете с ученици от ІІ клас на СОУ чрез използване на компютърна техника. С., 2002г., цитирана в: Начева, Н. в: Теоретико – практическа адаптация на фолклорните образци и българското композиторско творчество към обучението по солфеж. Монография. В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”. 2011.
  2011 Димитрова, С. Възможности за детско музикално творчество в урока по музика. //Начално училище. С. 2010. № 6, с. 9 – 19., цитирана в: Рачева, М. в: Креативност и творческо развитие на студентите при осъществяване формите на учебно-педагогическата практика. //Юбилейна научна конференция с международно участие "40 години Шуменски университет", Шумен. 13 - 14. 09. 2011., с. 332 – 336.
  2011 Димитрова, С. Взаимодействия между музика и други учебни дисциплини в начална училищна степен.//Начално училище. С. 2009.№6. с. 45 – 59., цитирана в: Рачева, М. във: Формиране на професинално – личностни качества у студентите – бъдещи музикални педагози. //Юбилейна научна конференция с международно участие "40 години Шуменски университет", Шумен. 13 - 14. 09. 2011 г., с. 344 - 348.
  2010 Димитрова, С. „Мултимедията в музикалното възпитание.//Обучение и квалификация – непрекъснато образование. Стара Загора. ИПКУ,1999. с. 34-38., цитирана в: Михайлов, В. в: Интерактивни форми и приложението им в музикално-възпитателната практика.// Музикални хоризонти. Кн.9. С.2010. с.19 – 20.
  2009 Димитрова, С. Монографията: Ромската култура и българските традиции (изследване и сравнителен анализ). Варна. 2008., цитирана в: Стойчева, Н. в: Повишаване емоционалната активност на учениците в първи клас чрез българския музикален фолклор.// „Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти”. ДИПКУ. Варна, 2009., 295 – 308.
  2009 Димитрова, С. Монографията: Възможности за социализиране на децата – роми в българското училище при обучението по музика. Варна. 2008., цитирана в: Стойчева, Н. в: Повишаване емоционалната активност на учениците в първи клас чрез българския музикален фолклор.//сборник с публикации „Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти”. ДИПКУ. Варна, 2009., с.295 - 308.