Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Преподаватели

  Хон. доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова-Миланова
  Хон. доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова-Миланова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 3. етаж, стая 63

  Телефон: 052/ 301 241 вътр. 125

  Email: iv.kamburova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 13:00 - 15:00 ч.; сряда 10:00 -12:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  1977 Лайпцигски Университет, специалност Германистика, гр.Лайпциг, Германия

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1978 - 1989 ВМЕИ - Варна, Отдел "Международно сътрудничество";

  1985 - 1988 ВМЕИ - Варна, хоноруван преподавател по немски език в катедра "Чужди езици";

  от 1990 год. в Шуменски Университет, Институт за повишаване квалификацията на учителите (ИПКУ) - гр.Варна, понастоящем Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) - Варна

  Заемани академични длъжности

  главен асистент

  доцент

  Придобити научни степени

  доктор по филология

  1987 Защитава докторска дисертация в научно направление Филологически науки - Немски език в Лайпцигския Университет, Германия

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на чуждоезиковото обучение (ЧЕО) / Методика на обучението по немски като чужд език;

  Компетентностноориентираният подход в ЧЕО;

  Интеркултурно учене в ЧЕО;

  Специфика на ранното чуждоезиково обучение (РЧЕО);

  Междукултурно общуване в ЧЕО;

  Работа с текста в ЧЕО;

  Немски език като първи/втори чужд език в специалност "Туризъм'

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  1998 Изнасяне на лекция и семинар на тема: "Изучаването на немски като чужд език в България - проблеми и перспективи", Виенски Университет, специалност "Немски като чужд език" м. май 1998 в рамките на академичния обмен по образователна програма CEEPUS;

  2010 Факултет по философия и романистика на Университета в Ерфурт (10.06.- 12. 06. 2010), Германия

  2011 Изнасяне на лекции на тема: „Интеркултурното учене в обучението по чужд език”, Университет Потсдам, Германия, 24.-31.октомври 2011 в рамките на академичния обмен по образователна програма "ЕРАЗЪМ".

  Области на научни интереси

  Методика на чуждоезиковото обучение (ЧЕО) / Методика на обучението по немски като чужд език;

  Междукултурното общуване в ЧЕО / Интеркултурно учене в ЧЕО;

  Изучаването на чужди езици в ранна възраст;

  Немски език за специални цели (технически науки, туризъм) / Специализиран немски език.

  Специализации

  1983 - 1984 Институт за немски като чужд език на Университета "Лудвиг Максимилиан" Мюнхен, Германия;

  1991 Институт за немски като чужд език на Университета "Лудвиг Максимилиан" Мюнхен, Германия;

  1993 Университет Кемнитц, Катедра "Немски като чужд език";

  2003 Квалификационен курс "Изучаване на чужд език в ранна възраст", Гьоте-Институт София; притежава сертификат за обучител;

  2004 - 2006 Очно-задочно обучение на Гьоте-Институт на тема: ”Теория и практика на преподаването на чужд

  език (немски език)”, притежава сертификат за обучител;

  2011 Обучение за изпитващ на изпитите на Гьоте-Институт по немски език за езиковите нива А1 - С1 съгласно Общоевропейската езикова рамка, притежава сертификат за екзаминатор;

  2012 1-месечен научно-изследователски престой в Института по Германистика на Университета Потсдам на тема : „Разбиране на чуждото и развиване на интеркултурна компетентност”.

  2014 1-месечен научно-изследователски престой в Института по Германистика на Университета Потсдам на тема : "Развитие на компетентностите в обучението по чужд език"

  2015 1-месечен научно-изследователски престой в Института по Германистика на Университета Потсдам на тема "Интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание от природо-научна дисциплина" (октомври 2015)

  Участия в международни и национални научни проекти

  1994 - 1997 TEMPUS SEP 07307-94 "Професионално развитие на учители по чужд език - Източна България";

  1996 - 2000 CEEPUS;

  2003 - 2006 Comenius 2.1. „Early foreign language learning and teaching in a multicultural Europe through national stories” (октомври 2003- октомври 2006);

  2003 - 2006 Comenius 3 „DaF-Netzwerk Suedosteuropa“ (октомври 2003- октомври 2006); координатор на проекта от страна на ШУ; носител на награда за Европейско образование 2008

  2009 Национален проект „Обучение на начални учители по чужд език” по обществена поръчка на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, ДИПКУ-Варна,

  2010 Национален проект на ДИПКУ-Варна „Без звънец – обучение на две скорости”;

  2011 Вътрешноуниверситетски проект "Аспекти на началното образование";

  2012 Вътрешноуниверситетски проект " Съвременни информационни технологии в помощ на учителя";

  2012 - 2015 Двустранен проект за партньорско сътрудничество между Института по Германистика на Шуменския Университет и Института по Германистика на Университета Потсдам;

  2012 Вътрешноуниверситетски проект РД-08-272 "Език - памет - фикция - лъжа"

  2012 - 2013 Проект по ОПРЧР и ЕСФ "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски Университет "Еп. К.Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"(ДО1 - 428 /29.10.2012 г.);

  2013 Вътрешноуниверситетски проект "Модел за обучение на учители в създаване и прилагане на ученическо портфолио", Договор № РД-07-773/05.04.2012 г. (Вх.№ РД-05-254/15.03.2012г);

  2013 - 2014 Проект по ОПРЧР и ЕСФ „Квалификация на педагогическите специалисти” – проект BG051PC001-3.1.03-0001 - Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация по чужд език, за детски и начален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител” и „учител по информатика и информационни технологии” с оглед професионално израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си - обучител

  2013 - 2014 Проект по ОПРЧР и ЕСФ "Студентски практики" BG 051PO001-3.3.07.- 0002 - студент Полина Маринова, спец. НФ

  2013 - 2014 Международен проект за обучение на възрастни - Договор 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP Coaching Skills for Adult Education (COACH) - участник

  2014 Вътрешноуниверситетски проект "„Език и комуникация в образователната сфера” – вътрешно-университетски проект, РД – 08- 271/03.2014, Катедра по немски език и ЧЕО - участник

  2014 Вътрешноуниверситетски проект “Интерактивно обучение и квалификация на учители” – вътрешно-университетски проект, ДИКПО-Варна - участник

  2014 Проект по ОПРЧР и ЕСФ "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски Университет "Еп. К.Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"(ДО1 - 428 /29.10.2012 г.) - обучител

  2014 Международен двустранен проект за партньорско сътрудничество между Институтите по Германистика на Университета Потсдам и на Шуменски университет - участник

  2014 - 2017 Международен европейски проект по програма "Еразъм +" на тема " Schools: Future Labs"- VG-SPS-BY-14/001559-3) - контактно лице от страна на ШУ

  2017 - 2020 Международен европейски проект по програма Еразъм+ "CRADLE", 2017-1-DE03-KA201-035544 - контактно лице на ШУ

  2015 - Вътрешноуниверситетски проект "Играта в обучението и квалификацията" (РД- 08-307/ 12.03.2015 г.) на ДИКПО-Варна - участник

  2015 - Вътрешноуниверситетски проект "Германистиката - вчера, днес, утре" на катедра "Германистика" на ШУ- участник

  2016 - Вътрешноуниверситетски проект "Език - Литература - Медии" на катедра Германистика на ШУ; РД-10-440/07.03.2016 г.

  2016 - Вътрешноуниверситетски проект "Облак технологиите в работата на учителя" на ДИКПО-Варна, РД-10-421/07.03.2016 г.

  2017 - Вътрешноуниверситетски проект "Интегративността в обучението" – ДИКПО-Варна, РД-10-611/27.02.2017

  2017 - Вътрешноуниверситетски проект "Език - Литература - Медии във взаимодействие" на катедра Германистика на ШУ, ФХН, РД-08-112/06.02.2017 г. (р-л доц. д-р Н.Митева, д-р Д. Кирова)

  Заемани ръководни позиции

  XI.1993 - VII.1996 Директор на ИПКУ - гр. Варна

  Организационна дейност

  Член на Съвета на ДИКПО - Варна

  Член на Общото събрание на ДИКПО - Варна

  Член на Общото събрание на ШУ

  Председател на атестационната комисия в ДИКПО - Варна

  Членства в научни организации

  Член е на Дружеството на преподавателите по немски език в България:

  Съюза на германистите в България;

  Mеждународно жури - БМВ - Мюнхен;