Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. д-р  Иванка Стоянова Павлова
  Преп. д-р Иванка Стоянова Павлова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО, стая 82

  Телефон: 052 301241 вътр. 128; 0877394081

  Email: ivanka.pavlova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник от 14.00. - 16.00.; Сряда от 10.00. - 12.00.


  Завършен университет, специалност

  СУ " Св. Климент Охридски", специалност "Предучилищна педагогика" - ОКС - магистър

  ВСУ "Черноризец Храбър", специалност " Социални дейности" - ОКС - магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1978 - 1982 Детски учител

  1983 - 1986 ДССД - НЗ

  1987 - 1900 АССР Коми Инспектор АСУ

  1990 - 1994 Книгоразпространение гр. Варна

  1994 - 1996 Директор на неделно училище ЕБЦ

  1996 - 2000 Детски учител СДГ

  2000 - 2003 Директор СДГ

  2003 - 2007 Детски учител ОДЗ - 1

  2007 - 2009 Старши учител ОДЗ - 1

  2009 - 2014 Главен учител ОДЗ - 1

  Заемани академични длъжности

  2013 след конкурс - назначена за асистент по Предучилищна педагогика към катедра "Науки за образованието" - ШУ - ДИКПО - гр Варна

  Придобити научни степени

  ОНС - доктор по Методика на обучението по български език - МОБЕЛ

  Водени лекции и/или упражнения

  - Методика на обучението по български език - МОБЕЛ;

  - Методика на взаимодействието "дете-среда";

  - Методика на музикалното възпитание;

  - Методика на двигателната дейност;

  - Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище;

  - Методика на формиране на начална технологична култура в детската градина

  Области на научни интереси

  - Методика на обучението по български език в разновъзрастови подготвителни за училище групи;

  - Методи за развитие на нестандартното мислене при децата - ТРИЗ;

  - Интерактивни методи и форми в процеса на обучение;

  - Инофативни методи в образованието;

  - Игровото взаимодействие в обучението на децата и др.

  Специализации

  2000 ВСУ "Черноризец Храбър" - "Организация и управление на социалната сфера"

  2001 СУ "Св. Климент Охридски" - "Игрово - образователни средства и детска среда"

  Участия в международни и национални научни проекти

  Проекти на ДИКПО, катедра "Науки заобразованието":

  - № РД - 08-307/ 12.03.2015 г. „Играта в обучението”;

  - № РД - 08 - 84 от 04.02.2016г. на тема: „Облак технологиите в работата на учителя”;

  - № РД 10-611/27.02.2017; тема: "Интегративността в обучението";

  - № РД-08-168/09.02.2018 г., тема: "Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението - І част“

  - № РД-21-273/ 28.02.2019 г., тема: "Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението - II част"

  - № РД 08 - 127 от 04.02.2020 г. "кспериментиране на иновативни образователни технологии”